Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

Utökad datalagring har brett stöd i EU-parlamentet

BRYSSEL 23 juni 2010 | Hela listan

Europaparlamentet antog i dag formellt ståndpunkten att datalagringsdirektivet ska utökas till sökmotorer. Europaportalen har listan som visar att förslaget stöds av ledamöter från alla politiska grupper i parlamentet.

Nu är det officiellt: en majoritet av Europaparlamentet vill att datalagringsdirektivet även ska omfatta sökmotorer såsom Google. På onsdagen förklarade talmannen Jerzy Buzek under en extrainsatt parlamentssession att den skriftliga förklaringen, vilken uppmanar EU-kommissionen att utöka datalagringsdirektivets omfattning samt att skapa ett system för tidig varning mot pedofili, antagits.

Som Europaportalen tidigare har rapporterat har förslaget – som är författat av den italienske ledamoten Tiziano Motti – bland annat kritiserats för att ha varit otydligt och flera ledamöter drog tillbaka sina underskrifter från förslaget. Själv sade Motti i en intervju med Europaportalen att syftet med initiativet inte alls är att spara sökningar som görs på Google, som den skriftliga förklaringen anger.

Europaportalen har listan på de 371 ledamöter som har skrivit under förslaget. Majoriteten av ledamöterna stycken kommer från Mottis egen partigrupp, konservativa EPP. Nästan tre av fyra EPP-ledamöter, 198 stycken, stödjer förslaget. Här återfinns den ende svenske ledamoten på listan, KD:s Alf Svensson.

Piratpartiets Christian Engström och Centerns Lena Ek gick ut i ett gemensamt uttalande och menade att datalagringsdirektivet bryter mot de mänskliga rättigheterna. Lena Ek tycks dock inte ha lyckats övertyga sina partikamrater lika bra som Engström. 32 liberaler, eller fyra av tio, har en annan uppfattning än Ek. I den gröna gruppen, som Engström tillhör, stödjer fem ledamöter, motsvarande elva procent, Mottis initiativ.

Bland Socialdemokraterna stödjer en av tre Mottis förslag, hos vänstergruppen där Eva-Britt Svensson ingår är siffran 14 ( 40 procent av alla ledamöter i gruppen).

Näst efter den konservativa gruppen är andelen anhängare störst bland de grupplösa ledamöterna: 64 procent av dessa har skrivit under den skriftliga förklaringen, däribland Jean-Marie Le Pen och hans dotter Marine Le Pen.

Hela listan:

Konservativa EPP (198)

Janos Ader, Ungern
Gabriele Albertini, Italien
Magdi Cristiano Allam, Italien
Laima Liucija Andrikiene, Litauen
Roberta Angelilli, Italien
Antonella Antinoro, Italien
Elena Oana Antonescu, Rumänien
Alfredo Antoniozzi, Italien
Pablo Arias Echeverría, Spanien
Sophie Auconie, Frankrike
Jean-Pierre Audy, Frankrike
Pilar Ayuso, Spanien
Georges Bach, Luxemburg
Raffaele Baldassarre, Italien
Burkhard Balz, Tyskland
Paolo Bartolozzi, Italien
Elena Băsescu, Rumänien
Regina Bastos, Portugal
Edit Bauer, Slovakien
Christophe Béchu, Frankrike
Sergio Berlato, Italien
Sebastian Valentin Bodu, Rumänien
Vito Bonsignore, Italien
Piotr Borys, Polen
Jan Březina, Tjeckien
Simon Busuttil, Malta
Alain Cadec, Frankrike
Wim van de Camp, Nederländerna
Antonio Cancian, Italien
Maria Da Graça Carvalho, Portugal
David Casa, Malta
Carlo Casini, Italien
Pilar del Castillo Vera, Spanien
Giovanni Collino, Italien
Lara Comi, Italien
Michel Dantin, Frankrike
Joseph Daul, Frankrike
Mário David, Portugal
Anne Delvaux, Belgien
Luigi Ciriaco De Mita, Italien
Albert Deß, Tyskland
Tamás Deutsch, Ungern
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spanien
Herbert Dorfmann, Italien
Frank Engel, Luxemburg
Sari Essayah, Finland
Rosa Estaràs Ferragut, Spanien
Diogo Feio, Portugal
José Manuel Fernandes, Portugal
Carlo Fidanza, Italien
Santiago Fisas Ayxela, Spanien
Karl-Heinz Florenz, Tyskland
Carmen Fraga Estévez, Spanien
Gaston Franco, Frankrike
Michael Gahler, Tyskland
Kinga Gál, Ungern
José Manuel García-Margallo y Marfil, Spanien
Elisabetta Gardini, Italien
Salvador Garriga Polledo, Spanien
Jean-Paul Gauzès, Frankrike
Marietta Giannakou, Grekland
Luis de Grandes Pascual, Spanien
Mathieu Grosch, Belgien
Françoise Grossetête, Frankrike
Pascale Gruny, Frankrike
Andrzej Grzyb, Polen
Cristina Gutiérrez-Cortines, Spanien
Enikő Győri, Ungern
András Gyürk, Ungern
Małgorzata Handzlik, Polen
Ágnes Hankiss, Ungern
Esther Herranz García, Spanien
Jolanta Emilia Hibner, Polen
Jim Higgins, Irland
Monika Hohlmeier, Tyskland
Danuta Maria Hübner, Polen
Salvatore Iacolino, Italien
Ville Itälä, Finland
Carlos José Iturgaiz Angulo, Spanien
Iliana Ivanova, Bulgarien
Peter Jahr, Tyskland
Lívia Járóka, Ungern
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Polen
Elisabeth Jeggle, Tyskland
Filip Kaczmarek, Polen
Jarosław Kalinowski, Polen
Sandra Kalniete, Lettland
Othmar Karas, Österrike
Ioannis Kasoulides, Cypern
Martin Kastler, Tyskland
Tunne Kelam, Estland
Dieter-Lebrecht Koch, Tyskland
Lena Kolarska-Bobińska, Polen
Eija-Riitta Korhola, Finland
Ádám Kósa, Ungern
Georgios Koumoutsakos, Grekland
Andrey Kovatchev, Bulgarien
Jan Kozłowski, Polen
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Grekland
Werner Kuhn, Tyskland
Eduard Kukan, Slovakien
Alain Lamassoure, Frankrike
Vytautas Landsbergis, Litauen
Giovanni La Via, Italien
Constance Le Grip, Frankrike
Peter Liese, Tyskland
Krzysztof Lisek, Polen
Veronica Lope Fontagné, Spanien
Antonio López-Istúriz White, Spanien
Petru Constantin Luhan, Rumänien
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Polen
Astrid Lulling, Luxemburg
Monica Luisa Macovei, Rumänien
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Polen
Marian-Jean Marinescu, Rumänien
Clemente Mastella, Italien
Barbara Matera, Italien
Gabriel Mato Adrover, Spanien
Iosif Matula, Rumänien
Mario Mauro, Italien
Hans-Peter Mayer, Tyskland
Jaime Mayor Oreja, Spanien
Erminia Mazzoni, Italien
Nuno Melo, Portugal
Íñigo Méndez de Vigo, Spanien
Alajos Mészáros, Slovakien
Miroslav Mikolášik, Slovakien
Francisco José Millán Mon, Spanien
Gay Mitchell, Irland
Elisabeth Morin-Chartier, Frankrike
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Litauen
Tiziano Motti, Italien
Cristiana Muscardini, Italien
Mariya Nedelcheva, Bulgarien
Rareş-Lucian Niculescu, Rumänien
Angelika Niebler, Tyskland
Lambert van Nistelrooij, Nederländerna
Jan Olbrycht, Polen
Csaba Őry, Ungern
Alfredo Pallone, Italien
Georgios Papastamkos, Grekland
Maria do Céu Patrão Neves, Portugal
Aldo Patriciello, Italien
Alojz Peterle, Slovenien
Markus Pieper, Tyskland
Bernd Posselt, Tyskland
Hans-Gert Pöttering, Tyskland
Konstantinos Poupakis, Grekland
Jacek Protasiewicz, Polen
Hella Ranner, Österrike
Herbert Reul, Tyskland
Dominique Riquet, Frankrike
Crescenzio Rivellini, Italien
Zuzana Roithová, Tjeckien
Licia Ronzulli, Italien
Paul Rübig, Österrike
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Spanien
Potito Salatto, Italien
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Frankrike
Amalia Sartori, Italien
Jacek Saryusz-Wolski, Polen
Algirdas Saudargas, Litauen
Marco Scurria, Italien
Czesław Adam Siekierski, Polen
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Italien
Csaba Sógor, Rumänien
Renate Sommer, Tyskland
Bogusław Sonik, Polen
Catherine Soullie, Frankrike
Peter Šťastný, Slovakien
Theodor Dumitru Stolojan, Rumänien
Emil Stoyanov, Bulgarien
Michèle Striffler, Frankrike
László Surján, Ungern
Alf Svensson, Sverige
József Szájer, Ungern
Salvatore Tatarella, Italien
Nuno Teixeira, Portugal
Eleni Theocharous, Cypern
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Polen
Marianne Thyssen, Belgien
László Tőkés, Rumänien
Rafał Trzaskowski, Polen
Traian Ungureanu, Rumänien
Vladimir Urutchev, Bulgarien
Alejo Vidal-Quadras, Spanien
Jarosław Leszek Wałęsa, Polen
Manfred Weber, Tyskland
Anja Weisgerber, Tyskland
Iuliu Winkler, Rumänien
Corien Wortmann-Kool, Nederländerna
Anna Záborská, Slovakien
Pablo Zalba Bidegain, Spanien
Paweł Zalewski, Polen
Iva Zanicchi, Italien
Artur Zasada, Polen
Milan Zver, Slovenien
Tadeusz Zwiefka, Polen

Socialdemokratiska S&D (60)
Magdalena Alvarez, Spanien
Luis Paulo Alves, Portugal
Francesca Balzani, Italien
Luigi Berlinguer, Italien
Vilija Blinkevičiūtė, Litauen
Rita Borsellino, Italien
Victor Boştinaru, Rumänien
Salvatore Caronna, Italien
Alejandro Cercas, Spanien
Sergio Gaetano Cofferati, Italien
Silvia Costa, Italien
Rosario Crocetta, Italien
Francesco De Angelis, Italien
Paolo De Castro, Italien
Robert Dušek, Tjeckien
Edite Estrela, Portugal
Richard Falbr, Tjeckien
Elisa Ferreira, Portugal
Monika Flašíková Beňová, Slovakien
Iratxe García Pérez, Spanien
Eider Gardiazábal Rubial, Spanien
Louis Grech, Malta
Zita Gurmai, Ungern
Jiří Havel, Tjeckien
Edit Herczog, Ungern
Ramón Jáuregui Atondo, Spanien
Maria Eleni Koppa, Grekland
Stéphane Le Foll, Frankrike
Jo Leinen, Tyskland
Bogusław Liberadzki, Polen
Antonio Masip Hidalgo, Spanien
Guido Milana, Italien
Katarína Neveďalová, Slovakien
Justas Vincas Paleckis, Litauen
Pier Antonio Panzeri, Italien
Antigoni Papadopoulou, Cypern
Mario Pirillo, Italien
Gianni Pittella, Italien
Vittorio Prodi, Italien
Teresa Riera Madurell, Spanien
Edward Scicluna, Malta
Olga Sehnalová, Tjeckien
Joanna Senyszyn, Polen
Debora Serracchiani, Italien
Adrian Severin, Rumänien
Peter Simon, Tyskland
Brian Simpson, Storbritannien
Monika Smolková, Slovakien
Georgios Stavrakakis, Grekland
Gianluca Susta, Italien
Hannes Swoboda, Österrike
Csaba Sándor Tabajdi, Ungern
Zoran Thaler, Slovenien
Patrice Tirolien, Frankrike
Patrizia Toia, Italien
Kathleen Van Brempt, Belgien
Derek Vaughan, Storbritannien
Kristian Vigenin, Bulgarien
Henri Weber, Frankrike
Janusz Władysław Zemke, Polen

Liberala Alde (32)
Liam Aylward, Irland
Catherine Bearder, Storbritannien
Cristian Silviu Buşoi, Rumänien
Chris Davies, Storbritannien
Luigi de Magistris, Italien
Marielle De Sarnez, Frankrike
Pat the Cope Gallagher, Irland
Nathalie Griesbeck, Frankrike
Marian Harkin, Irland
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Bulgarien
Stanimir Ilchev, Bulgarien
Vincenzo Iovine, Italien
Metin Kazak, Bulgarien
Wolf Klinz, Tyskland
Alexander Graf Lambsdorff, Tyskland
Ramona Nicole Mănescu, Rumänien
Gesine Meissner, Tyskland
Louis Michel, Belgien
Norica Nicolai, Rumänien
Kristiina Ojuland, Estland
Siiri Oviir, Estland
Vladko Todorov Panayotov, Bulgarien
Antonyia Parvanova, Bulgarien
Frédérique Ries, Belgien
Niccolò Rinaldi, Italien
Hannu Takkula, Finland
Michael Theurer, Tyskland
Ramon Tremosa i Balcells, Spanien
Giommaria Uggias, Italien
Viktor Uspaskich, Litauen
Adina-Ioana Vălean, Rumänien
Gianni Vattimo, Italien

De Gröna (5)
Francois Alfonsi, Frankrike
Malika Benarab-Attou, Frankrike
Michèle Rivasi, Frankrike
Werner Schulz, Tyskland
Michail Tremopoulos, Grekland

ECR (30)
Robert Atkins, Storbritannien
Adam Bielan, Polen
Lajos Bokros, Ungern
Tadeusz Cymański, Polen
Ryszard Czarnecki, Polen
Peter van Dalen, Nederländerna
Nirj Deva, Storbritannien
Derk Jan Eppink, Belgien
Hynek Fajmon, Tjeckien
Jacqueline Foster, Storbritannien
Marek Józef Gróbarczyk, Polen
Malcolm Harbour, Storbritannien
Michał Tomasz Kamiński, Polen
Sajjad Karim, Storbritannien
Jacek Olgierd Kurski, Polen
Emma McClarkin, Storbritannien
Marek Henryk Migalski, Polen
Miroslav Ouzký, Tjeckien
Mirosław Piotrowski, Polen
Tomasz Piotr Poręba, Polen
Struan Stevenson, Storbritannien
Ivo Strejček, Tjeckien
Konrad Szymański, Polen
Charles Tannock, Storbritannien
Valdemar Tomaševski, Litauen
Oldřich Vlasák, Tjeckien
Jacek Włosowicz, Polen
Janusz Wojciechowski, Polen
Roberts Zīle, Lettland
Zbigniew Ziobro, Polen

Vänstern GUE/NGL (14)
Lothar Bisky, Tyskland
Cornelia Ernst, Tyskland
Takis Hadjigeorgiou, Cypern
Jacky Hénin, Frankrike
Elie Hoarau, Frankrike
Jürgen Klute, Tyskland
Jaromír Kohlíček, Tjeckien
Jiří Maštálka, Tjeckien
Marisa Matias, Portugal
Willy Meyer, Spanien
Miloslav Ransdorf, Tjeckien
Vladimír Remek, Tjeckien
Helmut Scholz, Tyskland
Kyriacos Triantaphyllides, Cypern

EFD (14)
Bastiaan Belder, Nederländerna
Mara Bizzotto, Italien
Mario Borghezio, Italien
John Bufton, Storbritannien
Lorenzo Fontana, Italien
Claudio Morganti, Italien
Jaroslav Paška, Slovakien
Fiorello Provera, Italien
Oreste Rossi Italien
Nikolaos Salavrakos, Grekland
Giancarlo Scottà, Italien
Timo Soini, Finland
Francesco Enrico Speroni, Italien
Niki Tzavela, Grekland

Grupplösa (18)
George Becali, Rumänien
Slavi Binev, Bulgarien
Andrew Henry William Brons, Storbritannien
Philip Claeys, Belgien
Diane Dodds, Storbritannien
Bruno Gollnisch, Frankrike
Nick Griffin, Storbritannien
Jean-Marie Le Pen, Frankrike
Marine Le Pen, Frankrike
Krisztina Morvai, Ungern
Mike Nattrass, Storbritannien
Franz Obermayr, Österrike
Nicole Sinclaire, Storbritannien
Francisco Sosa Wagner, Spanien
Csanád Szegedi, Ungern
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Rumänien
Corneliu Vadim Tudor, Rumänien
Frank Vanhecke, Belgien

Rättelse: I en tidigare version angavs Jim Higgins, Irland vara från GUE/NGL, han tillhör EPP. Emil Stoyanov är inte grupplös utan tillhör EPP.

Mer fakta

Christian Wohlert
Europaportalens korrespondent i Bryssel
Skicka epost
wohlert
Christian Wohlert
Europaportalens korrespondent i Bryssel
Skicka epost
wohlert
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret