Tema » Arbetslöshet

EU-frågor är ofta långdragna och komplicerade. Här samlar vi bakgrundsinformation och de senaste artiklarna på ett givet tema från Europaportalen samt nyhets- och debattlänkar från andra webbplatser.

I såväl EU:s tidigare som den nuvarande ekonomiska strategin, Lissabonstrategin respektive EU2020, är bekämpning av arbetslöshet centrala frågor. 

EU:s statistikbyrå Eurostat sammanställer varje månad medlemsländernas nationella statistik för arbetslösheten för hela arbetskraften, kvinnor och män samt ungdomar. Andelen arbetslösa skiljer sig mycket mellan länderna och mellan unga och äldre, se faktarutan här intill. 

EU:s recept för minskad arbetslöshet är höjd tillväxt, livslångt lärande och flexicurity. En väl utbildad arbetskraft anses vara en förutsättning för att klara den internationella konkurrensen. Flexicurity, som lanserades av EU-kommissionen 2007 som en modell för höjd sysselsättning och tillväxt, är ett hopsatt begrepp bestående av arbetstagarnas flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Var balansen mellan graden av rörlighet och behovet av trygghet ligger är en omdiskuterad politisk fråga.

I den gamla så kallade Lissabonstrategin var målet att 70 procent av EU:s medborgare år 2010 skulle arbeta. 2009, efter att den ekonomiska krisen bröt ut, sjönk sysselsättningsgraden till 64,6 procent. 2010 var sysselsättningsgraden 68,5 procent i EU. Det är framförallt den låga sysselsättningsgraden för kvinnor som trots att den ökat med fem procentenheter sedan 2000 drog ner resultatet. För gruppen män har sysselsättningsgraden under 00-talet aldrig varit under 70 procent (75 % 2010).

Även i den nu gällande EU2020-strategin finns ett uttalad ambition om att få ner arbetslösheten i unionen. Det nya målet är att 75 procent av befolkningen mellan 20-64 år i EU år 2020 ska ha ett jobb.

 

Senaste artiklarna om Arbetslöshet

Sidor

TEMATS NYHETSLÄNKAR

Fler nyhetslänkar

TEMATS DEBATTLÄNKAR

Fler debattlänkar