Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Jytte Guteland (S)

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

Jytte Guteland omvaldes till EU-parlamentet 2019 som tredje namn på Socialdemokraternas vallista. Hon fokuserar på klimatarbetet i EU.

I sin kandidatintervju med Europaportalen inför valet lyfte hon bland annat fram följande frågor:

  • Investera på en ny grön ekonomi för att skapa jobb för unga.
  • Att klimatpolitiken går hand i hand med att motverka sociala orättvisor.

 

Jytte Gutelands viktigaste frågor enligt SVT:s valkompass:

Miljö och klimat

EU är precis rätt nivå för att föra en klimatpolitik som gör skillnad.

Demokrati

Demokratin hotas av högerextrema partier i Sverige och övriga EU. Vi Socialdemokrater kommer kämpa för de värderingar EU är grundat av.

Sysselsättning och sociala frågor

En hållbar framtid handlar också om en socialt hållbar framtid, där vi står upp för goda arbetsvillkor konkurrerar med gröna investeringar och teknik.

I valrörelsen 2014 nämnde Jytte Guteland tre hjärtefrågor som hon ville driva som EU-parlamentariker: Minskad ungdomsarbetslöshet, stärkt kemikalielagstiftning och mänskliga rättigheter.

Hennes högsta prioritet är att verka för att EU-länderna inför EU:s ungdomsgaranti fullt ut. Garantin innebär att alla under 25 ska erbjudas jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildningsenast fyra månader efter att de avslutat en utbildning eller blivit arbetslösa.

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Jytte Guteland:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

ETS:

Jag arbetar framförallt med klimatpolitiken. Som S&D-gruppens skuggföredragande i miljöutskotet för reformen av EU:s system för handeln med utsläppsrätter är jag mycket aktiv i förhandlingsprocessen, som nu befinner sig i en intensiv fas.

Cirkulär ekonomi-paketet:

Jag följer noga utvecklingen i reformen av de fyra avfallsdirektiv som ingår i EU-kommissionens förslag och har täta kontakter med miljöutskottets förhandlare, min kollega Simona Bonafé från S&D-gruppen. Eftersom jag har lagt flera ändringsförslag ligger givetvis mitt huvudsakliga fokus på dem och de delar som rör framförallt upprättandet av giftfria kretslopp och ökad resurseffektivitet genom att principen att förorenaren ska betala stärks och återvinningen av högkvalitativa material ökar, där störst miljönytta kan skapas.

Hormonstörande ämnen:

Jag är också beredd på en tid då jag återigen ska arbeta mer aktivt med hormonstörande ämnen, som jag vill reglera hårdare för att skydda människors hälsa. EU-kommissionen kommer inom kort att officiellt sända sina föreslagna akter om vetenskapliga kriterier till Europaparlamentet och ministerrådet.

Gödsel:

Jag förbereder också som bäst arbetet inför ett yttrande i miljöutskottet om kommissionens förslag till förordning om CE-märkt gödsel på marknaden, där jag kommer att lägga ändringsförslag.

Miljöansvarsdirektivet:

Jag har nyligen blivit vald till skuggföredragande för S&D-gruppen för beredningen av parlamentets rapport om det sp kallade miljöansvarsdirektivet. Direktivet innehåller straffrättsliga bestämmelser enligt principen om att förorenaren betalar med syfte att förebygga och avhjälpa miljöskador.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Parlamentets resolution inför klimattoppmötet COP21 var viktig och pådrivande.

Jag var också mycket nöjd när vi lyckades få parlamentet att uttala ett stöd för Sveriges hållning i rättsprocessen i EU-domstolen mot kommissionens förhalande i arbetet att ta fram kriterier för hormonstörande ämnen. Det är viktigt att vi lyckas reglera dessa ämnen för att skydda människor från dess skadliga påverkan på människors hälsa.

Slutligen är jag också glad att parlamentet varit pådrivande för att EU ska ta ansvar för barn och kvinnors situation på flykt, vi har bland annat uttryckt stöd för att medlemsländerna ska tillåta familjeåterförening. Utvecklingen i dag är förfärlig. Barn på flykt och så dessa stängda gränser. Det behövs fler röster för en human flyktingpolitik.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Många, exempelvis hade jag velat ryta ifrån betydligt hårdare när utvecklingen är så negativ gentemot kvinnor i Polen, bland annat mot abortfrihet.

Oftast har jag varit mest besviken när vi som parlamentet inte har möjlighet att agera tillräckligt skarpt. Jag hade velat att EU skulle ta större ansvar för de människor som nu befinner sig på flykt, där sätter sig medlemsländerna emot, medan Europaparlamentet har en mer ansvarstagande syn.

På samma sätt hade jag önskat att parlamentets hållning fått mer genomslag gällande miljöpolitiken, exempelvis kemikaliepolitiken, där tycker jag at kommissionen lägger för lite förlag på bordet åt oss.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Jag lovade att vara pådrivande för en stark miljö och klimatpolitik. Jag tycker att det har varit viktigt att parlamentet efter mitt och andras arbete röt ifrån när kommissionen förhalade arbetet att reglera hormonstörande ämnen.

Jag är också nöjd att vi lyckats vara så pass pådrivande för en progressiv klimatpolitik. Jag var ansvarig förhandlare (skuggrapportör) för min grupp i arbetet med en lagstiftning "monitoring, reporting and verification of carbon dioxide" (MRV). Den lagstiftningen innebär att sjöfarten numera ska rapportera och verifiera sina koldioxidutsläpp. Det är en viktig start för att sjöfarten också ska bidra till klimatpolitiken. Idag har sjöfarten inga krav på sig att minska sina klimatutsläpp, vilket är mycket märkligt. Alla branscher ska givetvis bidra. Nu arbetar jag med utsläppshandeln, där mitt mål är att den ska bidra till att följa upp det framgångsrika klimattoppmötet i Paris.  

Jag har också vid flera tillfällen agerat för att skydda bina, genom att driva en politik som bättre värnar deras villkor. Jag är glad att de för bina farliga neonikotinoidera fortsatt inte tillåts användas för grödor som pollineras av bin, men det behövs fler insatser för att skydda bin och ekosystem från farliga kemikalier.

  

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Jag kommer att fortsätta att vara pådrivande för klimat- och miljöpolitiken. Utsläppshandel, hormonstörande ämnen, skydda bina.

Jag vill också, som själv har småbarn, i alla sammanhang där jag kan påverka värna barnperspektivet. Det är relevant såväl när vi diskuterar kemikalier, som i arbetet för en human flyktingpolitik och barnperspektivet behövs också för att stärka minoriteters ställning i medlemsländerna. Jag anser slutligen att alla medlemsländerna ska ratificera barnkonventionen och jag vill ha förbud mot barnaga i hela EU. Det sista kan vi inte besluta om i parlamentet, men jag kan opinionsbilda och kämpa för mer utbildning i medlemsländerna om detta.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret