Hoppa till artikelns andra spalt.

Fallet Calle Jonsson: EU behöver minimiregler

<p>-Fallet med svenska Calle Jonsson visar på behovet av gemensamma minimiregler för rättssäkerheten inom EU, säger Lena Ek, europaparlamentariker (c), med anledning av en fråga som hon ställt till ministerrådet.</p>

Frågan i sin helhet:
Muntlig fråga till Rådet av Lena Ek

EU medborgarnas rättssäkerhet
Den fria rörligheten inom unionen förutsätter att människor känner rättstrygghet när de lämnar sitt hemland för semester, studier eller arbete i ett annat medlemsland. Kan Rådet svara för att alla 25 medlemsländerna lever upp till en viss miniminivå av rättssäkerhet? Vad svarar Rådet en medborgare som utlämnas till ett annat medlemsland, enligt europeiska arresteringsordern, men som inte upplever att landet som han utlämnas till kan garantera honom rättssäkerhet? Anser Rådet att man tillräckligt undersökte och fastställde att EU:s 25 medlemsländer uppfyller miniminivåer i process- och straffrätt innan man beslutade om ett ömsesidigt erkännande av varandras rättssystem genom införlivandet av den europeiska arresteringsordern? Slutligen vad gör Rådet för att övervaka att medlemsstaterna följer och har en samstämmig syn på unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i sin nationella rättstillämpning?

Frågan besvaras av rådet under Europaparlamentets möte Strasbourg den 14-15 december.