Messing KU-anmäld för hög frånvaro

Ministerrådsmöten: Riksdagens konstitionsutskott (KU) bör granska om Ulrica Messings mycket låga närvaro vid EU:s ministerrådsmöten 2003-05 är förenliga med kraven på att svenska ministrar skall företräda Sverige i EU. Det skriver Carl B Hamilton (fp) i en anmälan till utskottet.

Till riksdagens konstitutionsutskott (KU).
Anmälan av infrastrukturminister Ulrica Messing för dålig närvaro vid EU:s ministerrådsmöten.
Härmed ber jag att till granskning av KU få anmäla statsrådet Ulrica Messing på grund av hennes jämförelsevis mycket låga deltagande i EU:s ministerrådsmöten.
Statsrådet Messing, liksom de flesta övriga statsråd, förutsätts av bl. a. oss i EU-nämnden normalt delta i EU:s ministerrådsmöten på sitt ansvarsområde inom regeringen. Så har dock i Messings fall inte skett under åren 2003-2005.
Den låga närvaron vid EU-mötena är inte minst anmärkningsvärd eftersom Messing redovisat sina ärenden inför EU-nämnden som om det var hon själv som deltog i ministerrådsmötena.
Av den 15 ministerrådsmötena 2003 till 2005 som Messing maximalt skulle ha deltagit i, närvarade hon dessvärre endast vid fyra tillfällen. Messing deltog inte i något ministerråd alls under år 2005. Alla andra gamla EU-länders ministrar med ansvar för infrastrukturfrågor hade en väsentligt högre närvaro än Ulrica Messing, med undantag för Spanien, som hade samma låga närvaro som Sverige.
Genomsnittet för alla EU-länders ministernärvaro 2003-05 är ca tio av 15 möten (gamla och nya medlemsländer har mycket lika närvarofrekvens). Medan andra EU-länder genomsnittligt i sju av tio fall representeras av sin minister, gällde detta för Sveriges del bara i en fjärdedel av fallen. Bäst närvaro har Tjeckien och Italien haft med ministrar vid samtliga tillfällen. Våra nordiska grannländer har haft väsentligt högre närvaro än Sverige: Danmark var representerad av en minister i nio av 15 fall, och Finland i 13 av 15 fall.
Det får sedan 1995 när Sverige blev EU-medlem anses ingå i statsrådens tjänsteutövning att de i normala fall deltar i ministerrådsmötena. Att det förhåller sig så bör KU tydligt slå fast i samband med sin granskning av statsrådet Messing.
Vidare bör statsråd som inte själv deltar i ministerrådsmöten anmäla detta till EU-nämnden, och ange vem som istället företräder Sverige. Även detta bör KU ge tillkänna.
Slutligen, statsrådet Messing bör sålunda klandras för att i strid med det normala för statsråd inte ha deltagit i normal utsträckning i EU:s ministerrådsmöten.
Stockholm den 12 december 2005.

Carl B Hamilton (fp),
v. ordf i riksdagens EU-nämnd, mm.