Hoppa till artikelns andra spalt.

EU 50 år: Bara fria val ska bestämma politiken i EU

Debatt: EU brottas med bristande legitimitet. Vi hävdar att inriktningen på dagens EU-projekt är ohållbar ur ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt perspektiv. Attac Europa kräver därför en demokratisering och förändrad politisk inriktning av EU-projektet och lanserar” Tio principer för en demokratisk konstitution”. Det skriver Sara Andersson, Sofia Kjellén och Lisa Larnesjö från Attac Sverige.

Nu har det gått femtio år sedan Romfördraget skrevs under, och det som senare blev EU bildades. I och med femtioårsjubileet i söndags återlanserade ordförandelandet Tyskland och förbundskansler Angela Merkel en nygammal konstitution vid ett påkostat kalas i Berlin. Men femtioårsjubilaren brottas med stora problem som stavas bristande legitimitet. Vi hävdar att inriktningen på dagens EU-projekt är ohållbar ur ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt perspektiv. Attac Europa kräver därför en demokratisering och förändrad politisk inriktning av EU-projektet och lanserar tillsammans ”Tio principer för en demokratisk konstitution”.

Femtioårsjubileet uppmärksammades stort i grundarländerna och i Berlin och Paris arrangerades påkostade symposium och fester. Den deklaration som EU antog i Berlin kantades av hemlighetsmakeri så till den grad att varken det svenska parlamentet eller det europeiska fick ta del av innehållet i sin helhet i förväg. I Stockholm firade man högtidsdagen något blygsammare med ett seminarium under temat ”Tankar om Europa - EU 50 år”.

Men då ingen av de sex talarna under seminariet var nämnvärt kritiska till EU:s utformning och utveckling frågar vi oss i Attac hur konstruktiv och reflekterande diskussionen om unionen och dess framtid kommer bli. Varför får inte fler röster från civilsamhället komma till tals vid offentliga EU-debatter som denna?

Skyttegravskrig mellan ja och nej
Den europeiska unionen har ingen framtid om den inte kan upprätta någon form av folklig legitimitet. Det gör man inte genom seriefigurer som Captain Euro, Europasången eller Europadagar. Det gör man genom att lyssna till unionens medborgare.

Efter Frankrikes och Nederländernas nej till konstitutionen utlystes också en tankepaus och diskussioner om unionens framtid har pågått på olika håll. EU-kommissionär Margot Wallström försökte få igång en diskussion genom plan D (för Demokrati, Dialog och Debatt) och Attac lanserade gemensamt på Europanivå plan ABC av samma anledning. Tyvärr fick inget av dessa initiativ något större genomslag i den svenska debatten, som verkar ha fastnat i ett skyttegravskrig mellan ja och nej till unionen.

Ett omvänt informationsproblem
Nu pågår alltså försök att blåsa liv i konstitutionen genom kompromisser mellan samma toppskikt som utformade det refuserade förslaget. När EU:s ledare väljer att se ratandet av konstitutionen som ett informationsproblem som skulle åtgärdas genom att ge medlemsländerna ytterligare lite tid på sig att få medborgarna att förstå innehållet i förslaget, visar det att man vägrat att lära sig läxan av de franska och nederländska nejen. Franska opinionsundersökningar visade på just det motsatta; ju mer insatt en medborgare var i förslaget, desto mer negativ var hon. EU lider alltså snarare av ett omvänt informationsproblem. Det är informationen från medborgarna som inte når upp till beslutsfattarna.

Fria val måste få bestämma politiken
Till våren 2008 förväntas resultatet av den ”nya” konstitutionsprocessen komma. Problemet är att de delar av det nerröstade konstitutionsförslaget som mött starkast kritik runt om i Europa lämnas orört. Det handlar dels om hur förslaget till konstitutionen utarbetats, diskuterats och beslutats om, dels om själva innehållet. Förutom att definiera principer för samspelet de europeiska länderna emellan befäster det liggande konstitutionsförslaget en nyliberal politik där fria marknadskrafter, avregleringar och privatiseringar är ledord.

Det är ett allvarligt övergrepp på demokratiska principer att i en konstitution befästa en viss typ av politik. En konstitution skall handla om styrelseskick, grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter. Det måste vara upp till medborgarna i Europa att genom fria val bestämma vilken politik som ska gälla. Det faktum att det nuvarande konstitutionsförslaget utarbetats av nästan enbart vita medelklassmän över 65 år, liksom att förslaget inte diskuterats offentligt i många länder, däribland Sverige, är exempel på fatala demokratiproblem. Att slutligen inte tillåta folkomröstning när det gäller fundamentala förändringar av nationella politiska system som ju förslaget innehåller, är under all kritik.

Fördjupa diskussionen
Parallellt med att belysa problemen med konstitutionens tillblivelse och innehåll vill Attac Europa lyfta fram kraven på en annorlunda politik. Attac i sexton europeiska länder har därför tillsammans arbetat fram dokumentet ”Tio principer för en demokratisk konstitution”. Syftet är att fördjupa diskussionen och ge konkreta förslag på vilket Europa vi vill ha.

Attac Europa vill genom de tio principerna lansera ett förslag på hur EU kan påbörja en demokratisk process där konstitutionen aktivt diskuteras och reflekteras över. För att demokratisera konstitutionens tillblivelseprocess föreslår vi bland annat att en direktvald församling med jämn könsfördelning tillsätts för att utarbeta ett nytt förslag till konstitution. EU måste vidare etablera regler som garanterar att förslaget blir ordentligt diskuterat offentligt. Det utarbetade förslaget skall sedan godkännas i folkomröstningar av alla medlemsländer.

Demokrati kräver aktiva och deltagande medborgare som känner att de har inflytande. För att förbättra demokratin inom EU föreslår vi bland annat att kommissionens monopol på att föreslå lagar (sk. initieringsrätt) stoppas. Istället skall alla EU:s institutioner och medborgare äga rätten att föreslå lagar som sedan skall diskuteras och beslutas om i EU- parlamentet. Offentlighetsprincipen måste efterlevas och tillgång till information och mötesprotokoll för alla medborgare måste garanteras. Vi föreslår även klara begränsningar av lobbyism samt obligatorisk registrering av lobbyister i Bryssel.

Garantera grundläggande rättigheter
Att garantera grundläggande rättigheter i en konstitution är en nödvändighet, och därför kräver Attac Europa att en ny konstitution baseras på de mänskliga rättigheterna. Men i det liggande konstitutionsförslaget saknas viktiga grundläggande rättigheter. De som ändå finns med försvagas ofta av vaga formuleringar och av att många inte kan utkrävas i domstol. För att garantera mänskliga rättigheter krävs att det tydligt klargörs att dessa grundläggande rättigheter står över all annan EU-lagstiftning.

Vidare innehåller Attac Europas tio principer för en demokratisk konstitution krav på att den ekonomiska politiken kan framförhandlas demokratiskt och inte slås fast av europeiska eller globala institutioner. Att frånta medborgarna kontrollen över den finansiella politiken är att kraftigt underminera deras demokratiska rättigheter. Europeiska Centralbanken måste stå under demokratisk kontroll. Vi kräver slutligen att det överordnade målet för unionen skall vara social och ekologisk hållbarhet och välfärd samt att konstitutionen ger medlemsländerna uppdraget att arbeta för fred, solidaritet och samarbete istället för kapprustning och kortsiktig konkurrens.

Europas framtid
Eftersom EU och många regeringar inte verkar mena allvar med att minska det demokratiska underskottet inom EU har fackföreningar, miljö- och solidaritetsrörelser ute i Europa skapat egna arenor att diskutera Europas framtid på. European Social Forum, de europeiska sociala rörelsernas stora mötesplats, har som tema ”Ett Annat Europa”. Europeiska och nationella nätverk för att försvara fackliga och sociala rättigheter växer sig allt starkare. Sverige och Norden har hittills varit måttligt representerade i dessa sammanhang, men individer och organisationer i Sverige börjar allt mer intressera sig för europapolitiken.

Vi är med andra ord många som är villiga att diskutera Europas framtid. Det förs diskussioner och det finns visioner. Attac Europa vill med de tio principerna bidra till det samtalet och därmed påverka inriktningen på dagens EU-projekt till att bli ett demokratiskt och hållbart projekt med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna.

Sara Andersson, Sofia Kjellén och Lisa Larnesjö, Attac Sverige