Hoppa till artikelns andra spalt.

TCO: EU behöver en social handlingsplan

Debatt: Europaparlamentsvalet den 7 juni sker i den värsta ekonomiska nedgång som vi upplevt sedan trettiotalet. Det europaparlament vi nu ska välja måste pressa EU-kommissionen att föreslå en social handlingsplan för de kommande fem åren där utbildning, välfärdsfrågor och arbetstagarnas inflytande i arbetslivet står i fokus. En annan viktig EU-fråga är att undanröja de negativa effekterna av Lavaldomen. Det skriver TCO:s ordförande Sture Nordh.

Europaparlamentsvalet den 7 juni sker i den värsta ekonomiska nedgång som vi upplevt sedan trettiotalet. Krisen är global, den kräver därför gemensamma, internationella lösningar. EU har en väldigt viktig samordnande och påverkande roll för ett aktivt arbete för att mildra krisens effekter. EU behövs mera än på länge.

Trots det verkar intresset för valet litet. I EU- parlamentsvalet 2004 röstade bara 37,9 procent av svenskarna och i år pekar undersökningar på en ännu lägre röstandel.

En orsak till detta är säkert att många tror att besluten i EU-parlamentet inte har någon större betydelse för vad som händer oss i Sverige. En annan orsak kan vara att temperaturen i valrörelsen är så låg, den känns som nära fryspunkten, bara fem veckor före valet. Det är svårt för väljarna att se vad de olika partierna vill i EU-arbetet.

Jag önskar en debatt inför valet som visar att EU faktiskt har betydelse för enskilda människors vardag, för jobben, för villkoren i arbetslivet och för möjligheten till ekonomisk utveckling.

TCO vill se är ett Europa där
• EU samlar sig för att göra offensiva satsningar för att ta oss ur krisen
• Vi gemensamt, i samarbete mellan löntagare, företag och regeringar kan stärka Europas tillväxtmöjligheter
• Stora satsningar görs på utbildning och forskning
• Mänskliga rättigheter respekteras och fackliga rättigheter stärks
• Fler länder blir medlemmar i EU
Samordning mildrar krisen
Jag är fullt medveten om att ekonomisk politik är varje medlemslands sak att bestämma om. Jag anser dessutom att det är en riktig ordning. Ändå är en samordnad politik inom EU avgörande för att de ekonomiska och sociala konsekvenserna av krisen ska kunna mildras.
Möjligheterna att kunna föra en aktiv konjunkturutjämnande makroekonomisk politik ökar i och med EU-samarbetet, och skapar förutsättningar för en mera aktiv krisbekämpning än den som annars skulle vara möjlig. Trots det är EU:s återhämtningsplan mindre än de åtgärder som genomförs i andra regioner i världen.
Offensiva satsningar
EU-kommissionen borde föreslå större stimulanser till offentliga verksamheter och byggande i kombination med offensiva satsningar på energisparande, investeringar och infrastruktur. Europa har omfattande investeringsbehov inom infrastruktur och miljö. Att låta dessa projekt vänta tills vi har tagit oss ur krisen innebär att skattemedel slösas bort och att tiotusentals människor får gå arbetslösa i onödan.
Ingen vet hur djup eller långvarig den ekonomiska krisen blir. Vi vet inte heller i alla detaljer hur samhälle och arbetsmarknad ser ut när vi tagit oss igenom den. Därför ska satsningar enligt TCO:s mening ske, där vi vet att de långsiktigt är värdefulla, där vi vet att de behövs även efter krisen. Dit hör just investeringar i infrastruktur och miljö, men dit hör också satsningar på utbildning och forskning.
Vidareutbildning ger nya jobb
När EU nu ska diskutera vad som ska ersätta Lissabonprocessen, måste utbildning bli en central fråga. Det livslånga lärandet behöver nu bli verklighet. Hur ska annars alla de, vars jobb försvann i krisen kunna hitta tillbaka till de nya jobb som skapas. Arbetskraftens utbildningsnivå är av avgörande betydelse för konkurrenskraft och tillväxt, liksom för individers möjligheter och villkor. Ändå släpar EU efter viktiga ekonomier i Asien och Amerika i detta avseende. Vi är medelmåttiga i Sverige och många andra medlemsstater avsevärt sämre.
Jag vill se, att ett EU som vill fortsätta arbetet för att bli världens mest konkurrenskraftiga, uthålliga kunskapsbaserade ekonomi, formulerar målet tillsammans med medlemsstaterna, att alla unga som vill och kan ska få en högre utbildning eller en yrkesutbildning av kvalitet. Det mål som den Europeiska Universitetsfederationen förordar, att 40 procent av en ungdomskull, ska få möjlighet till universitetsutbildning är ett första steg.
TCO vill se parlamentariker och ett svenskt ordförandeskap som tar ledningen till att göra EU till den kunskapsregion man så länge talat om.
Socialhandlingsplan för EU
För att bygga konkurrenskraft krävs att kvinnor och män kan yrkesarbeta och ta ansvar för barn och hem på samma villkor. Unionens ambitioner måste omfatta jämställdhet och goda förutsättningar att kombinera arbete och föräldraskap, genom välfärdsordningar som ger förutsättningar för det. Det europaparlament vi nu ska välja måste pressa EU-kommissionen att föreslå en social handlingsplan för de kommande fem åren där utbildning, välfärdsfrågor och arbetstagarnas inflytande i arbetslivet står i fokus.
Lavaldomen oacceptabel
EU baseras bland annat på principen om likabehandling av unionens medborgare. Ingen medborgare får särbehandlas i ett EU-land, bara därför att han eller hon kommer från ett annat. Ändå innebär Lavaldomen just det. Medborgare från ett land får ges sämre villkor när de tillfälligt arbetar i ett annat land, bara därför att de inte är medborgare i arbetslandet. Det är för oss EU-medborgare, och för EU självt – orimligt.
Konkurrensen mellan Europas företag måste grundas på lika villkor och på tydliga grundläggande minimiregler – inte på avsaknad av eller bristande respekt för normer.
Lavaldomen öppnar för en låglönekonkurrens, där fackets möjligheter att garantera likvärdiga villkor och bidra till konkurrensneutralitet för företag, inte upprätthålls. Det är oacceptabelt! Möjligheten att hantera detta nu är att folkvalda politiker förändrar lagstiftningen.
TCO vill se europaparlamentariker som kräver att utstationeringsdirektivet ändras och byggs på EU:s egna grundläggande regler om likabehandling. Dessutom krävs att ett socialt protokoll, som stärker de fackliga rättigheterna i EU, kopplas till EU:s fördrag.
EU har sedan grundandet utvidgats fem gånger, och de sex ursprungsländerna har blivit tjugosju. TCO stödjer en ytterligare utvidgning, men EU får inte tumma på medlemskapskriterierna. När det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och sociala villkor finns ingen mån för kompromisser. Samtidigt är det viktigt att kriterierna gäller lika för alla länder. Ribban ska sättas lika högt för alla, inte högre för Turkiet bara för att flertalet av dess medborgare är muslimer.

Din demokratiska rättighet
EU spelade en avgörande, positiv roll för att Sverige så snabbt kunde ta sig ur nittiotalskrisen. EU:s agerande nu kommer att påverka hur snabbt vi vänder dagens kris. Valet till EU-parlamentet är viktigt för allas våra dagliga liv, precis som valen till kommunen eller riksdagen är det här hemma. Hoppas att du använder din demokratiska rättighet, jag kommer att använda min!
Sture Nordh
TCO:s ordförande

Tidigare inlägg i samma debatt:

090427: Näringslivet: Kraftsamla för höjd europeisk konkurrenskraft