Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Att bli medlem i EU – Köpenhamnskriterierna

För att bli medlem i EU måste ett kandidatland uppfylla vissa ekonomiska, politiska och administrativa villkor kända som de så kallade Köpenhamnskriterierna som fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och stärktes sedan av Europeiska rådet i Madrid 1995.

1. Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter (det politiska kriteriet).

2. En fungerande marknadsekonomi liksom kapacitet att hantera det konkurrenstryck och de marknadskrafter som råder inom unionen (det ekonomiska kriteriet).

3. Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, inbegripet kapacitet att effektivt genomföra de regler, standarder och strategier som utgör kärnan i EU-lagstiftningen ("regelverket") samt förmåga att ansluta sig till den politiska, ekonomiska och monetära unionens mål (det administrativa kriteriet).

För att kunna inleda förhandlingar om EU-medlemskap måste landet i fråga uppfylla det första kriteriet.

Källa:  Eur-Lex