MittEuropa »
Jan Rencke: EU-lagar bara för mäktiga intressen?

Stockholmspolitikernas olagliga framfart drabbar små företag i området. Staden bryter mot konkurrenslagstiftningen, men trots att EU har en gedigen lagstiftning på området står vi utan hjälp. EU-kommissionen måste få resurser så att man klarar av att skydda även mindre företag. Det skriver Jan Rencke, Senior Advisor på Strömma Turism & Sjöfart AB.

EU har utmärkt lagstiftning och rättspraxis på plats för att skydda företag för osund konkurrens från offentligt företagande. Så ser det ut i teorin. I verkligheten gör sig småföretag knappast besvär. Så här kan det gå till.

Våren 2004 drabbades vårt framgångsrika dotterbolag Destination Stockholm av en plötslig nedgång i försäljningen. De sysslar med att sälja rabatterad hotellogi i paket med sightseeing och entréavgifter. Nedgången framstod som helt oförklarligt fram till den 2 juli då det kommunala bolaget Stockholm Visitors Board meddelade pressen att man ökat sin hotellbokning med hela 626 procent på en glödhet internationell konkurrensmarknad. I absoluta tal motsvarade detta exakt Destination Stockholms nedgång.

En professor engagerades för en rättsutredning. Den visade att Stockholms kommun brutit mot EU:s lagar på flera punkter. I september lämnades ett klagomål in till EU-kommissionen. Den ställde åtta enkla frågor till Stockholm, som svarade genom att sända in över tusen sidor irrelevant information om bland annat snöröjning, dagis och åldringsvård. Fem av de åtta frågorna förblev obesvarade.

Och så fortsatte det. Gång på gång försökte EU-kommissionen få besked från Stockholms kommun, som spelade oförstående. Efter arton månader gav man upp och ville göra sig av med detta resurskrävande ärende. Vi fick ett informellt brev där kommissionen skrev att man lade ner den preliminära undersökningen utan formellt beslut. Men så får man inte göra, så frågan hamnade i EU-domstolens förstainstansrätt. Efter tre år meddelade domstolen att man avvisade ärendet, förebärande att kommissionen skulle ha funnit att subventionerna var befintliga från tiden före Sveriges anslutning till EU.

Detta förnekade EU-kommissionen att man sagt och domen överklagades därför till högsta instans, där det blir muntlig huvudförhandling nu i vår. Under tiden pågår ett annat mål i Stockholms tingsrätt, dit vi 2006 stämt Stockholms kommun för brott mot genomförandeförbudet i EU-fördraget. Subventioner till kommersiella verksamheter får inte utbetalas, utan godkännande från EU-kommissionen och något sådant har man inte brytt sig om att inhämta.

Stockholm kontrade med att tingsrätten inte hade rätt att döma i denna fråga, men förlorade. Då överklagade man till Svea Hovrätt och förlorade igen. Därefter förlorade man i HD och målet har nu dragits igång igen efter mer än tre år.

Vi är nu inne på det sjunde året med advokatkostnader på tre miljoner och mer i sikte. Det är väldigt mycket pengar för ett litet företag, som dessutom förlorat hundra miljoner i försäljning och över tjugo miljoner i resultat på Stockholmspolitikernas olagliga framfart.

Europeiska rådet måste ge EU-kommissionen sådana resurser att man klarar av att skydda även småföretag, utan att förfalla till sådan regelstridig hantering som i detta fall. Alla beslut av EU-kommissionen måste alltid gå att överklaga till domstol, oavsett innehåll. Den svenska regeringen måste tillhandahålla billigare sätt för småföretag att värja sig mot kommunernas lagbrott.