Seher Yilmaz

Bild: Petter Cohen

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Ungdomsperspektiv ett måste i EU2020-strategin

Vi kräver att EU-ledarnas möte i mars resulterar i en bibehållen och stärkt Europeisk Ungdomspakt inom EU 2020-strategin, och att en sådan pakt kan bli verktyget för att integrera ungdomsperspektivet i övriga områden inom den europeiska politiken. Det skriver Seher Yilmaz, ordförande för LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.

I det förslag på EU 2020-strategi som presenterades av EU-kommissionen i förra veckan pekar man på att Europa står inför stora demografiska utmaningar och stora följder av den ekonomiska krisen. För att möta dessa måste EU:s tillväxt vara kunskapsbaserad, hållbar och inkluderande, enligt kommissionen. Gällande EU som en kunskapsbaserad ekonomi har kommissionen lanserat ett förslag på flaggskeppsinitiativ, ”Youth on the move”, som innebär att öka rörligheten bland unga i främst högre utbildning och göra unga anställningsbara. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer anser att ungdomsperspektivet behöver integreras även i övriga områden, till exempel för att kunna sätta upp målsättningar för arbetet mot ungas arbetslöshet.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer arbetar sedan flera år tillbaka med att ge ungdomsorganisationer kunskap och verktyg att bli aktiva på såväl den europeiska som den svenska arenan. Det gör vi eftersom vi anser det viktigt att det på alla nivåer där beslut fattas finns ett ungdomsperspektiv: för oss är det en självklarhet att unga och ungdomsorganisationer ska vara delaktiga i och ha inflytande över samhällsutvecklingen.

Vad vi saknar i EU 2020-strategin, och uppmanar Sverige att förespråka, är ett genomgående ungdomsperspektiv i strategins riktlinjer. Inom Lissabonstrategin har det sedan 2005 funnits en Europeisk Ungdomspakt. Den utvecklades på initiativ av Sverige, Frankrike, Spanien och Tyskland för att stärka integreringen av ett ungdomsperspektiv.

Ungdomspakten har avsett att förbättra förutsättningarna för unga inom utbildning och arbetsmarknad och har betonat ungdomars delaktighet i hela samhället. En av styrkorna med Ungdomspakten har varit att man poängterat nödvändigheten av att alla berörda parter mobiliseras, framför allt ungdomsorganisationer, för att arbetet med att skapa en hållbar tillväxt ska bli så framgångsrikt som möjligt. Nu när kommissionen pekar på att unga drabbats hårdare av arbetslöshet och den ekonomiska krisen än andra grupper anser vi det viktigare än någonsin att involvera unga i det politiska arbetet.

I november 2009 uppmanade EU:s ungdomsministrar (resolution 15131/09 om det ungdomspolitiska samarbetet i EU) Europeiska rådet att anlägga ett ungdomsperspektiv på de utmaningar som EU står inför och att en Europeisk Ungdomspakt borde bibehållas inom EU 2020. Detta har även påpekats av ungdomsorganisationer runt om i hela Europa. I sitt förslag erkänner även kommissionen betydelsen av att alla berörda parter, inklusive civilsamhället, mobiliseras i arbetet för att uppnå målen i Europa 2020.

Under vårens arbete med Europa 2020 kommer vi få se hur betydelsefullt länderna verkligen tycker det är att integrera ett tvärsektoriellt ungdomsperspektiv på den gemensamma europeiska politiken. Vi på LSU kräver att Europeiska rådets möte resulterar i en bibehållen och stärkt Europeisk Ungdomspakt inom EU 2020-strategin, och att en sådan pakt kan blir verktyget för att integrera ungdomsperspektivet i övriga områden inom den europeiska politiken.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.