Mellan den 6 oktober 2006 och den 10 september 2010 har det ägt rum 284 ministerrådsmöten. Vid dessa har svenska ministrar deltagit sammanlagt 385 gånger. Skillnaden beror på att fler ministrar kan närvara vid samma möte (till exempel både justitie- och migrationsministern). 71 gånger har en minister ersatts eller uteblivit helt. Det ger en närvarograd på 84,4 procent.

Vid sammansatta ministerrådsmöten kan fler än en minister närvara. Om då endast en minister närvarat räknar vi det som frånvaro för de som uteblivit.

Exempel a) Den 6 juni 2008 sammanträdde rådet för telekommunikation-, transport- och energifrågor. Där närvarade endast transportminister Åsa Torstensson (C) trots att även energifrågor diskuterades. Energiminister Maud Olofsson (C) räknas därför som frånvarande.

Exempel b) Den 30 maj 2007 hölls ett ministerråd där endast Maria Larsson (KD) närvarade trots att även arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor diskuterades. Sven Otto Littorin (M) och Cristina Husmark Pehrsson (M) räknas därför som frånvarande.

Stats- och regeringschefernas toppmöten är ej inräknade i undersökningen.

Den 16 september kommer alla rådsmöten och vem som närvarade att publiceras här på Europaportalen.

Göteborgsstudien
Forskarna Daniel Naurin och Markus Johansson vid Göteborgs universitet har granskat samtliga ministerrådsmöten år 2000-2009, totalt 761 möten. En av deras mätpunkter är hur många av ministerråden som varit helt ministerlösa. Om en minister har deltagit men agendan avhandlat fler ministrars ansvarområden, har det ändå räknats som närvaro. Enligt preliminära resultat hade S-regeringarna 2000-2006 en närvaro på 84 procent medan Alliansregeringen hade en frånvaro på 10 procent åren 2006-2009. 2010 är inte inräknat. Deras undersökning är ännu inte klar.