Svenskt Näringsliv presenterade i dag konkreta förslag för ett ekonomisk starkare Europa, skriver debattören.

Svenskt Näringsliv presenterade i dag konkreta förslag för ett ekonomisk starkare Europa, skriver debattören.

"Hög tid för EU att reformera"

Flera av EU-kommissionens nya förslag för den inre marknaden kommer inte att ge tillväxt. Nu behövs en tillväxtagenda värd namnet. Det skriver Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv.

Idag presenterade EU-kommissionen två förslag som syftar till att stärka Europas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Den första, Single Market Act, handlar om hur täppa till de hål som finns i den inre marknaden och äntligen få till stånd en hemmamarknad värd namnet med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Den andra rapporten föreslår en integrerad industripolitik för Europa som enligt EUs industrikommissionär Tajani kan liknas vid en ”ny industriell revolution”.

Dessa initiativ är bara några i raden som presenterats den senaste tiden. Till dessa skall läggas ett antal så kallade ”flagship initiatives” som utgör stommen i det som skall vara implementeringsinstrumenten i EU2020. Det handlar om allt från att öka innovationskraften i Europa till att verka för mer kvalificerad arbetskraft. I början av november ska kommissionen även presentera en ny handelsstrategi som kopplad till den nya tillväxtagendan EU2020 skall bidra till att europeiska exportföretag får bättre tillträde till marknader av särskilt ekonomiskt intresse.

Svenskt Näringsliv menar att mycket av det som står i kommissionens förslag inte kommer att bidra till den tillväxt som krävs för fortsatt välstånd och välfärd.

Europa står inför enorma utmaningar som allt hårdare konkurrenstryck från omvärlden, den ekonomiska krisens följdverkningar, den framtida energiförsörjningen och klimatproblematiken för att bara nämna några. Vid sidan av substansen kan man också ha funderingar över hur alla de godtrogna förslagen skall implementeras och hur de kommer att efterlevas, följas upp och slutligen utvärderas så att allt hänger samman i en större helhet så att verklig konkurrenskraft och tillväxt uppnås.

Europa står inför ett antal vägval som kommer sätta sin prägel på kontinenten lång tid framöver. Den väg EU väljer kommer vara avgörande för svenska och europeiska företags möjligheter att konkurrera och därmed bidra till tillväxt och skapande av nya och hållbara jobb. Alla tänkbara krafter måste sättas in så att vi inte halkar efter ytterligare. Världen väntar inte och tiden för institutionellt navelskåderi och högflygande ekonomiska reformplaner måste vara över.

Svenskt Näringsliv vill delta i diskussionen kring det framtida Europa. Vi har därför som del i vårt bidrag tagit fram en tillväxtagenda som säkert inte är hela svaret på frågan hur EU skall komma upp på spåret igen. Vår skrift, ”Reform to Perform: A Real European Growth Agenda for the 21st Century”, lyfter emellertid fram ett antal tankar och förslag som översatta till praktisk handling skulle kunna leverera ökad tillväxt. Det handlar exempelvis om att:

  • Konkurrensutsätta hela den europeiska tjänstemarknaden vilket innebär att tjänstedirektivet måste öppnas upp också för exkluderade sektorer;
  • Fördjupa det ekonomiska utbytet och marknadsintegrationen över Atlanten och på sikt gå mot ett frihandelsavtal EU-USA där en förestående överenskommelse om nolltullar kunde vara ett första steg;
  • Radikalt förändra EUs jordbruks- och regionalpolitik så att EUs finansiella resurser mer läggs på politikområden som levererar tillväxt och jobb som exempelvis FoU och innovationer;
  • Införa mer av institutionell konkurrens i EU där medlemsstater kan lära av varandra vad gäller tillväxtfrämjande ”best practice” och som sedan kan upphöjas till gemenskapspolitik.

Jag ser fram emot synpunkter på både analys och förslag. Om inte näringslivet finns i tätklungan för ökad reformtakt kommer Europa aldrig att kunna leva upp till sina åtaganden om konkurrenskraft, tillväxt och jobb. Som sagt, världen väntar inte. Det är nu hög tid att reformera och leverera.

Urban Bäckström
VD
Svenskt Näringsliv