”Barn behöver en tydlig röst i Bryssel”

Sverige är ett av flera EU-länder som bör anta FN:s barnkonvention. Det måste finnas ett barnperspektiv i alla de politiska beslut som rör EU internt och i det bistånd som EU ger. Det skriver riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD).

I morgon den 20 november är det födelsedag för FN:s barnkonvention. Den har nu hunnit bli hela 21 år gammal, men är minst lika aktuell idag. Ett viktigt steg som borde tas i Sverige och i många andra länder är att implementera Barnkonventionen som nationell lag.

Några europeiska länder, exempelvis Finland, har redan gjort detta. När Barnkonventionens paragrafer betraktas som nationell lag måste myndigheternas beslut alltid relateras till Barnkonventionen och barnets bästa. På det sättet skulle det till exempel bli tydligt att migrationspolitiken aldrig får leda till familjesplittring och att barn aldrig ska nekas sjukvård eller skolgång för att de är papperslösa eller gömda.

Barnens rättigheter måste lyftas på flera nivåer. Nationellt kan vi arbeta för att inkorporera FN:s barnkonvention i våra respektive lagar. Men vi kristdemokrater vill sätta fokus på arbetet med barns rättigheter inte bara på nationell nivå, utan även inom EU, Europarådet och i FN. Barnen måste även få en tydlig röst i Bryssel.

Det måste finnas ett barnperspektiv i alla de politiska beslut som rör EU internt och i det bistånd som EU ger. EU måste arbeta för att de institutioner de styr över aldrig missar att ta hänsyn till barns rättigheter. När Dublin-förordningen får som konsekvens att ensamkommande flyktingbarn skickas till Malta för att leva under horribla förhållanden måste Barnkonventionen kunna tillämpas för att stoppa det.

Kristdemokraterna arbetar för att EU:s miniminormer för flyktingar ska bli mer generösa. I det arbetet kan Barnkonventionen bli ett rättesnöre. Inom EU finns ett direktiv som ger familjer rätt att återförenas när en av familjemedlemmarna fått uppehållstillstånd i ett EU-land. Tyvärr innehåller familjeåterföreningsdirektivet alltför många undantag och möjligheter att ställa hårda krav på bostad och försörjning för att ge människor denna rätt. Med Barnkonventionen som ledstjärna i EU:s arbete borde möjligheten att göra undantag från rätten till familjeåterförening tas bort.

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot, ersättare i EU-nämnden