Arkivbild. EU-domstolen meddelade idag att inga prisskillnader i får finnas på försäkringar på grund av kön.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Könsskillnader i försäkringar förbjuds

Enligt en dom i EU-domstolen idag blir det inte längre tillåtet att göra skillnad på kvinnor och män när det gäller nivåer på försäkringspremier och ersättningar.

– Försäkringsförbundet beklagar innehållet i den här domen eftersom den riskerar att innebära dels fördyrade produkter för konsumenterna, dels försämrat produktinnehåll i vissa försäkringar. Några produkter skulle till och med kunna försvinna från marknaden, säger Johan Lundström, chefsjurist på försäkringsbolagens branschorganisation.

Idag är det vanligt att till exempel en bilförsäkring kostar mer för en ung man än för en ung kvinna, eftersom unga män är inblandade i fler trafikolyckor än kvinnor. Men nu får försäkringsbolagen snart inte göra sådana skillnader på sina kunder.

Till grund för beslutet ligger ett EU-direktiv som förbjuder diskriminering beroende på kön i tillgången till varor och tjänster. Tidigare har det dock funnits ett undantag för försäkringsbranschen som gjort det möjligt för dem att till exempel ta ut olika premier efter kön, beroende på vilken försäkring det handlar om.

I ett mål där en belgisk konsumentorganisation prövat undantagsregeln slog EU-domstolen idag fast att undantaget inte längre gäller. De nya reglerna kommer träda i kraft den 21 december 2012, exakt fem år efter att de ursprungliga reglerna om diskriminering började gälla.

– Vi kommer titta närmare på den här domen, och vi tycker den är intressant, säger Per Holfve på Diskrimineringsombudsmannen som inte vill uttala sig mer om domen innan han hunnit sätta sig in i den.

Johan Lundström på Försäkringsförbundet säger sig idag inte kunna uppskatta hur stor del av den svenska försäkringsmarknaden som berörs av dagens beslut, men enligt domen var användningen av ”könsspecifika försäkringstekniska faktorer” utbredd när de ursprungliga reglerna mot diskriminering kom till.