EU-domstolen slår i en dom fast att forskning som använder mänskliga embryon inte kan patentsökas.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen: Inget patent på mänskligt embryo

EU-domstolen slår i dag fast att vetenskaplig forskning som förutsätter användningen av mänskliga embryon inte kan skyddas genom patent. I botten ligger ett tyskt fall där domstol tidigare nekat ett patent på området vilket sedan togs till EU-domstolen för prövning.

Användningen av embryonala stamceller är mycket kontroversiell, eftersom de kommer från tidiga mänskliga embryon som förstörs under framställningen. Ett expertvittne vid domstolen hade rekommenderat att inte tillåta att företag tar patent på sådan forskning, eftersom det strider mot god moral.  

Domstolen konstaterade i sin dom att EU-lagstiftningen utesluter varje möjlighet till patenterbarhet, när respekten för mänsklig värdighet kan påverkas. Domen betonar därför att stamceller som framtagits ut ett mänskligt embryo som förstörs i processen inte är patentbart.

Däremot kan man få patent för användning av ett mänskligt embryo för något som är till nytta för embryot, exempelvis för att rätta till en missbildning eller förbättra embryots utsikter till liv.

Domstolen kom också fram till att varje mänsklig äggcell från det att den befruktas ska anses utgöra ett mänskligt embryo som kan utvecklas till liv. Även en obefruktad mänsklig äggcell där cellkärnan transplanterats eller har stimulerats till delning och vidareutveckling anses vara ett mänskligt embryo.

Europaparlamentariker Alf Svensson (KD) välkomnar domen.

– Man ska inte hålla på med patent runt livet. Det kan gälla både växter och djur och i det här fallet människor. Det finns en mängd studier som visar att man från adulta stamceller kan nå bra resultat. Det finns till och med forskning som visar att man ifrån hudceller kan ta multipotenta celler som man kan använda likaväl som adulta och embryonala celler.

Så du menar att forskningen kring embryonala stamceller är passé?

– Ja , det är redan på väg, faktiskt.