Socialdemokraternas EU-politik spretar

Visioner blir lätt tomma ord om man som Juholt inte är konkret med hur de ska genomföras och betalas. Det skriver Gustav Blix (M), moderat gruppledare i riksdagens EU-nämnd.

Socialdemokraterna har i veckan träffats för att försöka samla sig inför valet till Europaparlamentet 2014. Det kan behövas för det spretar en hel del. Men det kommer knappast att räcka med partiledare Håkan Juholts yviga utfall mot regeringen eller vackra ord om visioner för EU (Europaportalen 111108). Vi moderater har på senare tid upprepade gånger efterfrågat besked från Socialdemokraterna och Juholt om vad de vill i EU-politiken. Därför är det välkommet att S nu börjar diskutera frågan. Tyvärr var Håkan Juholts linjetal om EU fyllt av vackra fraser men tomt på tydliga besked.

Juholt talade om att Europas konkurrenskraft måste förbättras. Att detta är centralt för Europas framtid är vi helt överens om. Men i praktiken agerar S precis tvärtom. Genom att ställa sig bakom förslaget om att införa en europeisk skatt på finansiella transaktioner riskerar vi att få en ny skadlig skatt som - enligt EU-kommissionens egna beräkningar - riskerar att sänka EU:s samlade välstånd med upp till 2 procent vilket motsvarar 4 000 kr per invånare.

S är också beredda att införa så kallade euroobligationer som riskerar att kraftigt öka upplåningskostnaden för de EU-länder, som exempelvis Sverige, som har skött sin ekonomi. Samtidigt minskar förslaget förändringstrycket i de länder som misskött sig och som är i behov av viktiga reformer. Socialdemokraterna vill dessutom inte att Sverige ska delta i den så kallade europluspakten som syftar just till att länderna åtar sig åtgärder för att främja konkurrenskraft, stärka arbetslinjen och uppnå sunda statsfinanser. Ett ytterligare exempel på avsaknaden av tydlighet i den socialdemokratiska europapolitiken är synen på själva samarbetet. Å ena sidan välkomnar Håkan Juholt att de 17 av EU:s 27 medlemmar som använder euron som gemensam valuta träffas separat för att klara upp Europas skuldkris. Juholt är långt ifrån lika tydlig om han delar alliansregeringens tilltagande oro över att EU17 i sluten krets riskerar att fatta en del beslut som berör alla 27 medlemsstater. Här har andra socialdemokrater - bland annat i riksdagens EU-nämnd - varit mer tydligt oroade. Eftersom en av Juholts visioner är att väljarna inför valen till europaparlamentet och riksdagen 2014 ska möta en gemensam, sammanhållen och konsekvent socialdemokratisk politik så vore det välkommet att få ett tydligt, samlat besked från S i denna fråga. Kanske ännu mer angeläget vore om socialdemokraterna kunde enas i den viktiga frågan om förstärkt ekonomisk styrning som nyligen behandlades i europaparlamentet utan att ens socialdemokraternas egna europaparlamentariker kunde enas om hur de skulle rösta. Där nu vissa socialdemokrater inte vill ha en förstärkt styrning av de offentliga finanserna så har Juholt själv föreslagit kraftigt ökad överstatlig insyn i de nationella budgetarna. Eftersom det spretar så i socialdemokraternas EU-politik är det både förståeligt och välkommet att S nu ska försöka samordna sig bättre. Men då räcker det inte att, som Juholt nu gör, formulera vackra fraser eller ta till brösttoner om regeringens politik. Visst kan visioner vara bra men de måste också backas upp av konkreta förslag. Statsminister Fredrik Reinfeldt återkommer ständigt till frågorna om vad socialdemokraterna vill med Sverige, med vem ska de göra det samt hur ska det genomföras och betalas? Precis samma frågor måste ställas om socialdemokraternas europapolitik.

Europa och Sverige står inför stora utmaningar. Att som S reducera dagens allvarliga läge till att främst härstamma från problemen på de finansiella marknaderna är både fel och farligt. I själva verket har Europa drabbats av återkommande kriser och sviktande konkurrenskraft i nära 40 år. Vi moderater vill stärka konkurrenskraften på flera sätt. Arbetslinjen behöver stärkas och försvaras så att det lönar sig bättre att arbeta - både i Sverige och i Europa. Vi behöver sunda statsfinanser i alla Europas länder, inte bara i alliansens Sverige. Dessutom behövs fortsatta reformer för stabila och konkurrenskraftiga produkt- och finansmarknader i Europa.

Socialdemokraternas svar handlar tvärtom om nya och högre skatter, ökad regelbörda samt kraftigt ökade ofinansierade stimulansutgifter som hotar sunda statsfinanser både i Sverige och i övriga Europa. En annan viktig skillnad är att vi försöker vara samma moderater både i riksdag och i Europaparlament, medan S ofta är splittrade när det kommer till verkliga förslag och beslut.

Juholt må efterlysa mer visioner men det är inte främst där det brister. Det är i de konkreta svaren på hur politiken ska formas, genomföras och betalas - både i Sverige och i Europa - som vi behöver svar från Socialdemokraterna.Gustav Blix (M),