Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Länder mörkar sin ekonomiska EU-redovisning

Medlemsländernas vägran att delge Europaparlamentet sin årliga rapportering strider mot reglerna, men förhoppningsvis är det nu slut med hemlighetsmakeriet. Det skriver Olle Schmidt (FP), Europaparlamentariker.

Europaparlamentet beslutade förra veckan att bevilja EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten 2010. Beslutet togs utan stöd från den liberala gruppen.

Vi talar om EU-kommissionens budget, men faktum är att problemet inte ligger hos kommissionen själv - utan hos ett antal av EU:s medlemsstater. En stor del av EU:s pengar, omkring 80 procent, betalas ut via medlemsländernas regeringar. Och det är här det brister i processen, med stora fel i hur medlemsstaterna redovisar EU-pengarna. Enligt revisionsrättens rapport är Spanien värst med en felkvot på dryga 30 procent när det gäller regionalstöden.

Men ännu värre, ur demokratisynpunkt, är att ett antal av EU:s medlemsstater helt enkelt har vägrat att delge Europaparlamentet sin årliga rapportering kring pengarna från kommissionen. Deras vägran står i strid med det rådande interinstitutionella avtalet i EU. Dessutom riskerar denna ovilja till demokratisk genomlysning skada medborgarnas förtroende för EU:s institutioner.

Vi i den liberala gruppen stod inför omröstningen upp för vår kritik av denna bristande transparens i budgetprocessen. Vi visste att vi var i minoritet eftersom både socialdemokraterna och moderaterna under ledning av rapportören Christofer Fjellner (M) godtog EU-kommissionens förklaringar till varför vissa medlemsstaters årsrapporter förblivit hemliga. Men vi ville ha mer än förklaringar, vi ville ha förändring - och vår kritik gjorde skillnad.

I sista stund inför omröstningen utlovade kommissionär Algirdas Šemeta, med ansvar för bland annat revision, att de omstridda medlemsstatsrapporterna nu ska göras tillgängliga. Ett viktigt steg i rätt riktning, om än ett besked som kom alltför sent. Och det är tveksamt om Šemeta hade gjort denna eftergift om inte vi i den liberala gruppen hade hållit uppe trycket för öppenhet och transparens.

I och med förra veckans omröstning är kontrollprocessen för budgeten 2010 ett avslutat kapitel. Men kommissionärens besked om större öppenhet innebär att vi nu startar en annan process, nämligen arbetet med kontroll av budgeten 2011. Kommissionär Šemeta kan vara säker på att vi liberaler kommer att hålla honom bunden till löftet om en öppen och mer demokratisk budgetkontrollprocess.

Med ökad transparens kring medlemsstaternas hantering av EU-pengar kommer nationella politiker få svårare att hyckla och peka finger mot Bryssel när skattemedel slarvats bort. Vi kommer att kunna lägga ansvaret där det hör hemma istället för att låta Bryssel utnyttjas som syndabock.

EU:s medborgare måste kunna lita på att pengarna i EU-budgeten används korrekt. Det enda sättet att nå dit är via total transparens och öppenhet om samtliga medlemsstaters årsrapporter.

Olle Schmidt
Europaparlamentariker (Fp)