Europas kvinnor “arbetar gratis” 59 dagar per år

Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att vara stor, enligt kommissionen. De länder, däribland Sverige, som ännu inte infört EU:s lagstiftning på området hotas nu av EU-domstol.

På måndagen presenterade kommissionen en rapport som utvärderar löneskillnaderna mellan könen i medlemsländerna.

– Lönegapet är fortfarande stort och ger inte vika. För att göra det värre: en stor del av förändringen har faktiskt berott på en minskning av mäns inkomster snarare än en ökning för kvinnor, sade EU:s justitiekommissionär Viviane Reding och pekade på att lika lön för lika arbete står inskrivet i EU-fördraget sedan 1957.

Endast två medlemsländer, Frankrike och Nederländerna, har enligt rapporten införlivat EU:s direktiv för likabehandling av män och kvinnor i arbetslivet från 2006 fullt ut. Kommissionen ska nu se till att de övriga 26 medlemsländerna följer EU-lagen. Om nödvändigt ska kommer så kallade överträdelseförfaranden att inledas mot länder som inte införlivar EU-reglerna.

Rapporten lyfter fram tre huvudsakliga orsaker till att lönegapet består: brist på transparens i lönesystemen, brist på tydliga riktmärken för lika lön och brist på tydlig information till arbetstagare.

Mellan 2008 och 2011 har löneskillnaderna mellan män och kvinnor i genomsnitt i EU-länderna minskat med 1,1 procent. Löneskillnaden 2011, 16,2 procent, innebär att kvinnor i Europa arbetar gratis 59 dagar per år, enligt kommissionens beräkningar.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige av under 2011 15,8 procent, nära EU-snittet och förbättringen mellan 2008 och 2011 var 1,1 procentenhet: samma som i EU.

Minsta skillnaden i lön mellan män och kvinnor har Slovenien, Polen och Italien. Störst är den i Estland, Österrike och Tyskland.