Hoppa till artikelns andra spalt.

Europas kvinnor “arbetar gratis” 59 dagar per år

Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att vara stor, enligt kommissionen. De länder, däribland Sverige, som ännu inte infört EU:s lagstiftning på området hotas nu av EU-domstol.

På måndagen presenterade kommissionen en rapport som utvärderar löneskillnaderna mellan könen i medlemsländerna.

– Lönegapet är fortfarande stort och ger inte vika. För att göra det värre: en stor del av förändringen har faktiskt berott på en minskning av mäns inkomster snarare än en ökning för kvinnor, sade EU:s justitiekommissionär Viviane Reding och pekade på att lika lön för lika arbete står inskrivet i EU-fördraget sedan 1957.

Endast två medlemsländer, Frankrike och Nederländerna, har enligt rapporten införlivat EU:s direktiv för likabehandling av män och kvinnor i arbetslivet från 2006 fullt ut. Kommissionen ska nu se till att de övriga 26 medlemsländerna följer EU-lagen. Om nödvändigt ska kommer så kallade överträdelseförfaranden att inledas mot länder som inte införlivar EU-reglerna.

Rapporten lyfter fram tre huvudsakliga orsaker till att lönegapet består: brist på transparens i lönesystemen, brist på tydliga riktmärken för lika lön och brist på tydlig information till arbetstagare.

Mellan 2008 och 2011 har löneskillnaderna mellan män och kvinnor i genomsnitt i EU-länderna minskat med 1,1 procent. Löneskillnaden 2011, 16,2 procent, innebär att kvinnor i Europa arbetar gratis 59 dagar per år, enligt kommissionens beräkningar.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige av under 2011 15,8 procent, nära EU-snittet och förbättringen mellan 2008 och 2011 var 1,1 procentenhet: samma som i EU.

Minsta skillnaden i lön mellan män och kvinnor har Slovenien, Polen och Italien. Störst är den i Estland, Österrike och Tyskland.