Riksdagen klagar mest på EU-förslag

Sverige, Österrike och Litauen är de länder som har flest invändningar mot nya lagförslag från Bryssel.

Trots en nedgång toppar Sverige fortfarande EU-ligan när det gäller invändningar mot nya förslag från EU-kommissionen. Det skriver webbtidningen Altinget.

För 2013 gjorde Sveriges riksdag nio invändningar följt av Österrike och Litauen, båda med sex klagomål. Sammanlagt inkom 88 invändningar från medlemsländernas parlament, en ökning med 25 procent jämfört med året innan, enligt statistik från EU-kommissionen.

Redan i ingressen till Lissabonfördraget nämns subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen som den också kallas. Den betyder att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I frågor där EU inte ensam har beslutsrätten ska beslut fattas på lägsta möjliga effektiva nivå, antingen nationellt, regionalt eller lokalt.

Inför varje förslag som EU-kommissionen lägger kan de nationella parlamenten pröva om förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen eller inte. Om fler än nio parlament dömer ut förslaget, vilket inträffade för första gången i maj 2012,  tvingas kommissionen att se över sitt det.