Det europeiska samarbetet har aldrig varit så hotat som just nu. För att vända skutan måste arbetsmarknadens parter i högre grad involveras i EU-arbetet, skriver Eva Nordmark, ordförande TCO.

Bild: Jann Lipka

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Skapa ett Europapolitiskt partsråd i Sverige

TCO föreslår att regeringen inrättar ett Europapolitiskt partsråd som konsulteras i viktiga EU-relaterade frågor. Vi kan stimulera mer EU-diskussioner på arbetsplatserna.  Det skriver Eva Nordmark, TCO-ordförande.

Det europeiska samarbetet har aldrig varit så hotat som just nu. Det missnöje som gror på många håll beror till stor del på oförmågan att skapa arbetstillfällen, välstånd och framtidstro. För att vända skutan måste arbetsmarknadens parter i högre grad involveras i EU-arbetet. TCO föreslår därför att samarbetet mellan parterna stärks på europeisk nivå, men även i Sverige. Regeringen bör inrätta ett Europapolitiskt partsråd i Sverige som kan bidra med sina perspektiv i viktiga EU-frågor om jobb och tillväxt.  

På onsdag håller EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i EU. Det är sannolikt en dyster bild som kommer att målas upp. Återhämtningen efter den ekonomiska krisen går trögt. Många länder och regioner har fortsatt mycket höga nivåer av arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet. Idag väntar tiotusentals flyktingar i Grekland på att omplaceras, samtidigt som över hundratusen har anlänt till Italien efter en livsfarlig färd över Medelhavet.  

Frågor som tillväxt, jobb och klimat är gränsöverskridande utmaningar som inget land längre kan möta ensamt. EU-samarbetet är centralt för Sverige och för våra möjligheter att skapa en hållbar utveckling. Den inre marknaden bjuder på fantastiska möjligheter medlemmar att röra sig fritt för att studera, arbeta och bo i andra EU-länder. Handeln med dessa länder och med omvärlden skapar välstånd i vårt land. 

Men idag skakar det europeiska samarbetet i sina grundvalar. Flera EU-länder har börjat ifrågasätta grundläggande värden och principer som vi tidigare tog för givna. Respekten för öppenhet, tolerans och mänskliga rättigheter, inklusive fackliga rättigheter, brister på många håll. Och en majoritet av befolkningen i Storbritannien har röstat för ett EU-utträde. Framtidstro har bytts ut mot pessimism och protektionism.      

Det behövs inte mer överstatlighet eller starkare EU-institutioner. Det som behövs är att medlemsstaterna samarbetar i högre utsträckning och uppfyller sina åtaganden gentemot varandra.

Vi vill se ett Europa som istället för nedskärningar gör investeringar för jobbskapande tillväxt. Vi vill ha ett EU med fri rörlighet på en marknad med konkurrens byggd på kunskap, kompetens och innovation, inte låga löner och sämre villkor. Det finns en enorm potential att öka tillväxten och produktiviteten i Europa genom att satsa på omställning, utbildning och jämställdhet.

En avgörande fråga för att kunna öka välståndet är att vända sig till företrädarna på arbetsmarknaden. EU bör satsa mer på dialogen mellan parterna, både på europeisk och nationell nivå. Länder med väl fungerande modeller, som Sverige, bör bidra med kunskap och goda exempel. Men saker måste även ske på hemmaplan.

TCO föreslår att regeringen inrättar ett Europapolitiskt partsråd, bestående av företrädarna för arbetsmarknadens parter i Sverige. Rådet konsulteras i viktiga EU-relaterade frågor och möten, men även inför framtagandet av regeringens årliga övergripande prioriteringar för EU-arbetet.

Inom TCO-familjen finns det 96 000 förtroendevalda som når längst ut i mötet med människor på svensk arbetsmarknad. De kan stimulera en diskussion om EU-relaterade frågor på arbetsplatserna som kan fångas upp och kanaliseras genom centralorganisationen.

Det skapar möjlighet både till ökad EU-kunskap och delaktighet för den enskilde arbetstagaren men även för Sverige att i EU driva en politik som kan leverera positiva resultat. Det skulle vara ett viktigt steg i arbetet med att forma ett bättre europeiskt samarbete.

Eva Nordmark
Ordförande
TCO