Eva Nordmark, ordförande i TCO, vill se en mer aktiv svensk regeringen som slår vakt om EU:s värdegemenskap och driver på åtgärder mot de medlemsländer som inte lever upp till den. Arkivbild.

Bild: Alexander Mahmoud

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Sverige måste ta en ledande roll i framtidsdebatten

Det är dags för regeringen att gå från ord till handling och spela en aktiv roll i debatten om EU:s värdegemenskap. Inga medlemsländer ska få smita undan sina åtaganden mot EU. Det skriver Eva Nordmark, ordförande i Tjänstemännens Centralorganisation, TCO.

EU befinner sig i en existentiell kris. Medlemsländerna har varit oförmögna att gemensamt lösa asyl- och flyktingsituationen, den ekonomiska kräftgången och arbetslösheten. Och Storbritannien har valt att lämna samarbetet.

Idag presenterade EU-kommissionen sin vitbok om EU:s framtid. Den pekar ut fem möjliga scenarion i syfte att stimulera en debatt om det fortsatta samarbetet. TCO välkomnar denna debatt, med målet att alla medlemsländer fortsatt håller ihop i en union. Vi menar att det kan finnas anledning att diskutera möjligheterna för en grupp länder att fördjupa samarbetet, särskilt inom eurozonen, samtidigt som det inte får innebära att övriga länders inflytande kring centrala frågor som den inre marknaden, miljö och frihandel minskar. En central fråga för oss i TCO är att nya initiativ fullt ut måste respektera medlemsstaternas arbetsmarknadsmodeller, fackliga rättigheter och partsautonomin.

Chanserna för att medlemsländerna ska komma överens och staka ut en gemensam väg framåt förminskas dock av stundande val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland, där populister, främlingsfientliga och EU-kritiska partier har ett mer eller mindre reellt inflytande över den politiska dagordningen. EU-länder som Polen och Ungern har redan fallit till föga för dessa krafter och anklagas nu för att bryta mot unionens grundläggande värderingar.

Minskat folkligt förtroende
Trots att britterna valde att lämna EU har stödet för unionen i övriga medlemsländer varit fortsatt stabilt. Samtidigt pekar forskning på att medborgarnas förtroende för EU:s institutioner har minskat kraftigt under flera år och att den positiva bilden av EU har försvagats. Den svaga tilliten kan leda till att stödet till det europeiska samarbetsprojektet snabbt undermineras.

EU-samarbetet är av yttersta vikt för Sverige och för våra möjligheter att skapa välstånd. EU:s inre marknad bjuder på möjligheter för TCO:s medlemmar att röra sig fritt för att studera, arbeta och bo i andra EU-länder. Handeln med dessa länder och med omvärlden skapar tillväxt och jobb i vårt land.

EU:s egna opinionsundersökningar visar att medborgarna ser just ekonomi och handel som EU-samarbetets största fördel. Men på samma plats rankas även unionens roll att värna respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Här ligger kanske svaret på frågan om hur tilliten till EU och mellan EU-länderna kan stärkas – genom att stå upp för samarbetets grundläggande värden!

Sveriges ansvar
Sverige måste spela en aktiv roll i detta. I 2016 års prioriteringar för EU-arbetet menade regeringen att unionen och Sverige ska ”utgöra en stark röst för mänskliga rättigheter, demokrati, fred, rättsstatens principer och jämställdhet”. Det är naturligtvis välkommet, men det är nu dags att gå från ord till handling. Jag hoppas att regeringen i årets prioriteringar mer konkret presenterar hur detta kan förverkligas. Och att regeringen i debatten om EU:s framtid riktar fokus just på hur EU-länderna ska leva upp till de grundläggande värdena.


En viktig uppgift för Sverige är därför att kräva att EU blir en värdegemenskap där ingen medlemsstat kan undantas från åtaganden kring grundläggande värderingar, rättigheter och skyldigheter. Kränkningar av dessa värden måste bestraffas med sanktioner i form av indragna EU-medel eller rösträtt i ministerrådet.

EU måste dessutom skyndsamt fullfölja det rättsliga åtagandet i EU-fördragen att ansluta sig till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Regeringen bör även mer aktivt driva på för ett protokoll till EU:s fördrag för att garantera fackliga fri- och rättigheter i förhållande till den fria rörligheten för tjänster på den inre marknaden.

Sverige bör också fortsätta verka för att samtliga medlemsländer värnar asylrätten och tillsammans skapar ett asylsystem byggt på solidaritet och ansvarsfördelning. Om medlemsstater, så som Ungern och Slovakien, fortsätter vägra att genomföra gemensamt fattade beslut måste EU-kommissionen inleda överträdelseförfaranden.

Sveriges regering bör stötta EU-kommissionen i sin dialog med Polen om att respektera rättsväsendets oberoende och mediefriheten i landet. Om Polen vägrar måste EU-kommissionen vidta rättsliga åtgärder.

I debatten om EU:s framtid förväntar vi oss att Sverige intar en ledande roll och kräver att diskussionen först och främst tar sin utgångspunkt i respekten och skyddet av den gemensamma värdegrunden. Det är centralt för EU:s trovärdighet och långsiktiga överlevnad. Ett välkommet första steg skulle vara att EU:s stats- och regeringschefer vid sitt möte i Rom den 25 mars gör utfästelser om att EU måste utgöra en värdegemenskap.

Eva Nordmark
Ordförande TCO