Hoppa till artikelns andra spalt.

Större risk för fattigdom i Sverige

Medan risken för fattigdom minskar eller är oförändrad i övriga EU har den ökat något i Sverige.  EU har fortfarande lång väg att gå för att nå sitt uppsatta mål om färre fattiga.

1,8 miljoner svenskar riskerade förra året fattigdom och social utestängning enligt statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat. Det motsvarar 18,3 procent av den svenska befolkningen.

RÄTTELSE:

Sedan denna artikel publicerades på måndagen har Statistiska Centralbyrån, SCB, hört av sig på tisdagen till Europaportalen med informationen att den tidserie som Eurostat publicerat i sitt pressmeddelande är missvisande. Orsaken till den missvisande statistiken beror på att SCB vilka levererar aktuell data till Eurostat har räknat om 2016 års siffror med en ny metod utan att justera för detta bakåt i tiden. Det finns inte heller någon not om detta i Eurostats pressmeddelande. Siffrorna för 2008 är således för låga och gapet mellan 2008 och 2016 blir då högre än om 2008 räknats på samma sätt som 2016. Europaportalen beklagar det inträffade. Texten i kursivt nedan är felaktig.

Jämfört med 2008 då Sverige tillsammans med Nederländerna hade den lägsta risken för fattigdom i EU är det en ökning med 3,4 punkter och Sverige har halkat ner till sjunde plats på EU:s fattigdomslista.

Faktum är att bara i tre medlemsländer har risken för fattigdom ökat mer än i Sverige. Det är Grekland, Cypern och Spanien, länder som alla har drabbats hårt av den ekonomiska nedgången och fått krislån av EU.

Värt att notera är att Sverige fortfarande har lägst risk för fattigdom när det gäller materiell standard vilket är ett av måtten Eurostat använder för att mäta risken för fattigdom. Det betyder att det är de andra måtten, låg inkomst i förhållande till vad andra i landet tjänar samt hur många i hushållen i arbetsför ålder som jobbar, som gör att Sverige faller i rankningen.

Enligt Thomas Helgesson som arbetar social välfärdsstatistik på Statistiska Centralbyrån vilka levererar data till Eurostat är en förklaring till ökad fattigdomsrisk i Sverige är att de personer som är beroende bidrag som exempelvis  sjukersättningar och arbetslöshetsunderstöd har fått det sämre ställt i förhållande till dem som arbetar.

–Reallönerna har ökat men ersättningssystemen har inte räknats upp i samma utsträckning som löneökningarna, säger Thomas Helgesson till Europaportalen.

De människor som riskerar fattigdom i Sverige är i huvudsak ensamstående föräldrar, äldre kvinnor med låg pension och utlandsfödda med låg utbildningsnivå. Ännu har de asylsökande som anlände 2015 inte kommit in i statistiken.

– De måste folkbokföras först och en hel del av de asylsökande är inte det, säger Thomas Helgesson.

En annan förklaring till försämringen i Sverige är också att man inom byrån räknar fattigdom på ett nytt sätt och att siffrorna från tidigare år, då Sverige låg i topp med lägst andel fattiga, därmed har varit överskattade. Det ändrar dock inte trenden att andel som riskerar fattigdom ökat i Sverige sedan 2008.

Över 100 miljoner riskerar fattigdom

Sett i hela EU riskerar 117,5 miljoner européer fattigdom vilket motsvarar 23,5 procent av befolkningen. Det betyder också att EU fortfarande har lång väg att gå för att nå det uppsatta målet i EU2020-strategin som säger att antalet EU-medborgare som riskerar fattigdom ska vara högst 97,6 miljoner år 2020.