Bild: Ingemar Edfalk/Riksdagen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Alla svenska riksdagspartier enas mot nytt EU-förslag

Riksdagens arbetsmarknadsutskott anser att EU-kommissionens senaste förslag om arbetstagares villkor går emot den svenska modellen och att det strider mot principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

”De frågor som regleras i direktivförslaget är i Sverige i huvudsak lösta genom kollektivavtal på företagsnivå, branschnivå och/eller nationell nivå. Utskottet ser en tydlig risk att de föreslagna reglerna skulle kunna innebära störningar på Sveriges väl fungerande system”, skriver arbetsmarknadsutskott i ett utlåtande.

Det var också ett enigt utskott där företrädarna från samtliga åtta riksdagspartier ställde sig bakom texten. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska skicka sina synpunkter på förslaget till EU-kommissionen genom ett så kallat motiverat yttrande.

Det är ett svar på det förslag som kommissionen lade fram i slutet av förra året som enligt EU:s sysselsättningskommissionär ska ge miljoner arbetare mer tydliga och förutsägbara arbetsvillkor. Kommissionen vill bland annat att alla europeiska arbetare ska få skriftlig information om sina arbetsvillkor och rätt till fortbildning samt sätta en maxgräns för provanställningar.   

Arbetsmarknadsutskottet delar visserligen kommissionens ambition kring bättre arbetsvillkor men tycker inte att frågan ska beslutas på EU-nivå. Med hänvisning till den så kallade subsidiaritetsprincipen som säger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt anser utskottet att flera punkter i kommissionen förslaget bör fattas av medlemsländerna.

Utskottet anser att förslaget skulle innebära ett stort ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen där arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna reglerar villkoren på arbetsmarknaden.

Plan B: undantag

Om riksdagen inte får med sig tillräckligt antal nationella parlament i EU som skulle få EU-kommissionen att ändra förslaget vill utskottet att regeringen så mycket som möjligt i förhandlingarna begränsar påverkan på den svenska arbetsmarknadsmodellen alternativt att direktivet enbart rör information till arbetstagare.

Skulle det inte gå vill utskottet att Sverige får undantag och tillåts göra avsteg och reglera detta i svenska kollektivavtal.