Bild: Fredrik Wennerlund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Dags för svensk medverkan i europeisk åklagarmyndighet

EU har stora problem med internationell terrorism och organiserad gränsöverskridande brottslighet. Därför svänger vi moderater nu om vår syn på ett svenskt deltagande i den Europeiska åklagarmyndigheten. Det är hög tid att Sverige tar en mer aktiv roll i Europa för att återupprätta tryggheten. Det skriver Tomas Tobé (M) och Johan Forsell (M).

De senaste åren har Europa drabbats av en rad terrordåd. Invånarna i Paris, Bryssel och Stockholm har blivit smärtsamt medvetna om vilken skada som terrorismen kan orsaka.

Terrordåden i Europa visar att hotet från den globala terrorismen är en realitet som ingen europeisk stat kan skydda sig mot på egen hand. Europa måste bekämpa terrorismen gemensamt. 

Men det är inte bara terrorismen som hotar Europa. Idag ser vi även hur den gränsöverskridande brottsligheten utnyttjar den fria rörligheten. Här i Sverige ser vi till exempel hur smuggling av vapen och narkotika göder gängkonflikter. Bara under förra året sköts 45 personer till döds. Det här är ett av vår tids mest akuta samhällsproblem och måste därför bekämpas på alla politiska nivåer.

Därför vill Moderaterna intensifiera polissamarbetet i Europa och stärka EU:s yttre gräns. För att ytterligare stärka förtroendet för EU:s institutioner krävs också krafttag mot den organiserade ekonomiska brottslighet som drabbar EU:s finansiella intressen.

Därför svänger vi moderater

Därför svänger nu vi moderater i vår syn på den Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). Inom en relativt snar framtid kommer EPPO att vara operativt och då bör även Sverige delta fullt ut i detta samarbete. Syftet med EPPO är att motverka allvarligare former av bedrägerier, penningtvätt och mutbrott som har koppling till EU:s finansiella intressen. EU-kommissionen har även föreslagit att EPPO:s mandat ska kunna utvidgas till att också motverka gränsöverskridande terrorbrott. Det är en inriktning som vi moderater vill att Sverige ska driva på för. 

Vårt tidigare kritiska förhållningssätt gentemot EPPO byggde på att åklagarverksamheten bör ligga inom medlemsstaternas ansvarsområde. Detta är fortfarande vår principiella inställning, men vi ser också ett värde i ett fördjupat samarbete inom vissa områden.

Samhällsutvecklingen har fått oss att ändra uppfattning om EPPO. Vissa typer av gränsöverskridande brottslighet kräver ett djupare och mer operativt brottsbekämpande samarbete än vad vi har haft tidigare. Då duger det inte att stå vid sidan om och titta på när nya initiativ tas för att bekämpa en växande internationellt präglad brottslighet. 

Det har blivit tydligt – inte minst när EU-kommissionen nu har lyft frågan om att utvidga EPPO:s mandat till att även omfatta terrorbrott – att fördelarna med ett svenskt deltagande i EPPO överväger nackdelarna.

Sverige bör vara med

Istället för att stå utanför bör Sverige vara med och bidra till att vi förhindrar bedrägerier och penningtvätt som drabbar EU och i förlängningen EU:s alla skattebetalare. Och som en aktiv del av EPPO bör Sverige också med kraft verka för att samarbetet framöver även ska omfatta terrorbrottslighet.

Just nu är vi ett av få länder i Europa som, tillsammans med bland annat Ungern, står utanför samarbetet. Det är nu hög tid att Sverige växlar upp i kampen mot organiserad brottslighet och terrorism i Europa. Därför vore det välkommet om även regeringen tänkte om i denna fråga.

Tomas Tobé (M) 
Kandidat till Europaparlamentet och gruppledare i EU-nämnden
 

Johan Forsell (M) 
Rättspolitisk talesperson