Svenska företag behöver ett EU som klarar hantera det växande antal frågor som inte kan lösas nationellt, skriver Sophia Bengtsson, tf chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Svenska företag behöver ett EU som klarar hantera det växande antal frågor som inte kan lösas nationellt, skriver Sophia Bengtsson, tf chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Debatt: Elva EU-beslut svenska företag kan vara utan

Även om de flesta EU-beslut de senaste åren varit bra för svenska företag så är det några som sticker ut och får icke godkänt. Jag tänker närmast på vissa arbetsmarknadsfrågor och olika reformer på den inre marknaden. Det skriver Sophia Bengtsson, tf chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Det har varit en besvärlig mandatperiod för EU. Komplexa och oberäkneliga kriser har avlöst varandra, både inom unionen och med omvärlden. Migrationskris, handelskrig med USA och inte minst Brexitfrågan har ställt sammanhållningen mellan de resterande 27 länderna på sin spets. Men det verkar som om den kvarvarande unionen faktiskt går stärkt ut ur detta och medborgarna är mer positiva nu till unionen än på länge.

Det finns dock fortfarande stora skillnader i synen på vilken inriktning EU ska ta framöver. Från näringslivets perspektiv är bilden tydlig. Sverige är ett exportberoende land; ungefär hälften av vår BNP kommer från export. Den konkurrens som svenska företag mött när de öppnat sig mot omvärlden har drivit fram nödvändiga effektiviseringar och strukturomvandlingar.

Svenska företag behöver därför ett EU som klarar hantera det växande antal frågor som inte kan lösas nationellt. I en globaliserad värld är konkurrenskraft det enda sättet att säkra långsiktigt välstånd och om inte Europas länder och företag kan hävda sig internationellt klarar vi inte heller att skapa jobb, tillväxt och social trygghet.

Stort av beroende av internationell handel
Över 70 procent av vår internationella handel sker inom Europa. EUs inre marknad ger företagare tillgång till över femhundra miljoner potentiella kunder, och miljoner företag, investerare och samarbetspartners. Genom EU får vi dessutom tillgång till frihandelsavtal med icke medlemsländer och kan agera på marknader som annars hade varit svårtillgängliga.

Svenskt Näringsliv har gjort en utvärdering av de större beslut som tagits inom EU och som berör svenska företag under den senaste femårsperioden. Trots att det varit intensiva år, så får 46 av de 57 rättsakter som vi har studerat omdömet positivt eller godkänt. Frihandelsområdet får till och med betyget väl godkänt med sina nya handelsavtal och får sägas vara bäst i klassen.
 

Negativa EU-beslut
Men tyvärr har elva beslut (se faktabox), framförallt på arbetsmarknadens område varit negativa. Här är vi speciellt bekymrade över att den svenska arbetsmarknadsmodellen kan vara hotad, inte minst efter den svenska regeringens initiativ om den sociala pelaren. Inte heller har unionen levt upp till sina målsättningar på den digitala inre marknadens område, där regelverken fortfarande hämmar företagande och innovation. Även insatserna på den inre marknaden, som är det viktigaste för det svenska näringslivet, får underkänt. Här vet vi att EU faktiskt skulle kunna prestera bättre.

EU är inte de, EU är vi. Det åligger oss alla att bidra med inspel, idéer, konstruktiv kritik och erfarenheter. Vi vill ha ett starkt och välfungerande EU. Då krävs det allt tydligare fokus på konkurrenskraft genom nedmontering av hinder för de fyra friheterna och en fortsatt proaktiv handelsagenda. Därför har vi inte bara granskat vad som gjorts, utan avser även inom kort att leverera en större mängd förslag på åtgärder vi anser den nya kommissionen och parlamentet bör ta tag i för att ge företagen möjlighet att växa ännu mer och därmed bidra till fler jobb och ökat välstånd i hela unionen.


Sophia Bengtsson, tf chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.