EU-domstolen brukar i fyra fall av fem gå på generaladvokatens yttranden. Arkivbild.

Bild: EU-domstolen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-jurist dömer ut ungersk lag mot utländskt stöd

EU-domstolens generaladvokat anser att Ungern bryter mot EU-rätten när de kräver att icke-statliga organisationer måste registreras om de får finansiering från utlandet.

En ungersk lag från 2017 tvingar alla icke-statliga organisationer som årligen får mer än motsvarande 16 000 kronor i finansiering från utlandet att registrera sig och märka alla sina publikationer, hemsidor och pressmaterial med ”organisation som får utländskt stöd”.

EU-kommissionen ansåg att lagen bröt mot föreningsfriheten, den fria rörligheten för kapital och skyddet av personuppgifter och drog Ungern inför EU-domstolen.

I dag tisdag har en av EU-domstolens generaladvokater, Campos Sánchez-Bordona, yttrat sig i ett förslag till avgörande och funnit att kommissionen har rätt i sin kritik av lagen.

”Restriktionerna åsidosätter principen om fri rörlighet för kapital samt flera grundläggande rättigheter”, heter det i ett uttalande.

Campos Sánchez-Bordona anser att registreringskravet för organisationerna kan en avskräckande verkan på donationer och därmed negativt påverka deras möjlighet att verka och överleva.

”Genom att det görs svårare för potentiella givare att bidra ekonomiskt, utgör nämnda lagstiftning ett direkt hinder för dem att utöva föreningsfrihet.”

Generaladvokaten slår fast att de aktuella åtgärderna är oproportionerliga i förhållande till vad den ungerska regeringen anför som motivering för lagen – skydd av allmän ordning och bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Generaladvokatens yttrande är inte bindande men i en majoritet av fallen går EU-domstolen på samma linje som denna.