EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson (S).

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen: Fler migranter bör lämna EU frivilligt

Kommissionen vill att fler migranter utan uppehållstillstånd lämnar medlemsländerna frivilligt än vad som sker i dag. För att bistå medlemsländerna har man tagit fram en ny strategi för avvisningar.

En viktig del i EU-kommissionens förslag om en ny europeisk asyl- och migrationspolitik som presenterades i höstas är att se till att fler migranter som inte har rätt att vistas i medlemsländerna avvisas till transit- eller ursprungsland.

För närvarande lyckas medlemsländerna bara avvisa en av tre personer som fått avslag på sin asylansökan. Under 2020 skedde knappt en femtedel av dessa frivilligt, enligt kommissionen. Resten blir kvar i EU. På tisdagen lade kommissionen fram en strategi om vad man kallar frivilligt återvändande och återanpassning

– Frivilligt återvändande är alltid det bästa alternativet: det sätter individen i centrum, är effektivare och mindre kostsamt, sade EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson.

– [Strategin] kommer att hjälpa de som återvänder från både EU och tredjeländer att ta tillvara möjligheterna i sina hemländer, bidra till den lokala samhällsutvecklingen och även stärka förtroendet för vårt migrationssystem.

Enligt strategi bör EU-länderna bland annat erbjuda stöd till den person som återvänder, till exempel genom att täcka resekostnader och tillhandahålla hjälp under en kort period vid ankomsten. 

Kommissionen vill även stärka samarbetet med ursprungs- och transitländer så att de i större utsträckning än i dag går med på att ta emot avvisade personer.

Man tillsätter även en ny återvändandesamordnare som bland annat ska ge tekniskt stöd till medlemsländerna för att knyta samman olika delar av återvändandepolitiken.

Frivilligt återvändande är enligt en studie från Europaparlamentets utredningstjänst betydligt mindre kostsamt än tvingande återvändande: i genomsnitt 560 euro respektive 3 414 euro.

En viktig roll i det frivilliga återvändandet får EU:s gräns - och kustbevakningsbyrå Frontex. Den ska bland annat erbjuda rådgivning före återvändande, stöd efter ankomst och övervakning av att återanpassningsstödet är effektivt. 

Kritik mot att Frontex får nytt uppdrag

Flera medier har tidigare rapporterat att Frontex använt sig av olagliga metoder, så kallade ”pushbacks”, för att se till att migranter inte kommer in i EU. Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani anser att de granskningar som görs av Frontex agerande först måste avslutas innan kommissionen ger myndigheten ett nytt uppdrag.

– Det känns som att vi blev tagna på sängen av kommissionen. Jag måste helt ärligt ifrågasätta rimligheten i att i just detta skede ge Frontex i uppgift att ansvara för att skicka tillbaka migranter utan skyddsskäl samtidigt som myndigheten genomgår en storskalig intern granskning efter anklagelser om att ha brutit mot internationell rätt genom att ha deltagit i så kallade push-backs, sade Abir Al-Sahlani i ett uttalande.