Professorer Laurent Pech och Dimitrij Kotjenov står bakom en Sieps-rapport om EU-domar om rättsstatens principer.

Bild: Skärmdump

Hoppa till artikelns andra spalt.

Juristprofessorer rosar EU-domstolen i rättsstatskamp

EU-domstolen går i bräschen för att hantera det allt sämre läget för grundläggande demokratiska principer i Ungern och Polen. Det anser de två EU-rättsprofessorerna Laurent Pech och Dimitrij Kotjenov menar att medlemsländerna snarare motarbetar arbetet och att kommissionen nu måste ta initiativet.

EU-juristprofessor Laurent Pech vid Middlesexuniversitetet är en av de mer tongivande kommentatorerna i frågan om tillbakagången för rättsstatlighet och demokrati i vissa medlemsländer. Vid ett seminarium anordnat av statliga EU-forskningsinstitutet Sieps i Stockholm på fredagen menade han på att tillbakagången för domstolsväsendets oberoende började 2010 när Viktor Orbán återkom till makten i Ungern, men att utvecklingen i Polen gått ännu längre.

– Det finns inte längre någon meningsfull maktdelning i Polen. Domstolsväsendets oberoende har helt och framgångsrikt monterats ned. Vi har bara några små isolerade motståndsgrupper tack vare modiga domare, åklagare och advokater, sade Pech.

Tillsammans med Dimitrij Kotjenov, juristprofessor och chef för en arbetsgrupp för rättsstatlighet vid Centraleuropeiska universitetet, har han skrivit en rapport där brott mot rättsstatens principer och inte minst EU-domstolens roll beskrivs.

I dagsläget finns totalt 22 domar från EU-domstolen och Europadomstolen mot Polen för regeringens så kallade reformer av domstolsväsendet och brott mot rättsstatens principer om domares och domstolars oberoende från politisk påverkan. Utöver detta har polska domstolar begärt så kallade förhandsavgöranden av EU-domstolen som ger vägledning i EU-rätt i 50 frågor som har bäring på domstolsväsendets oavhängighet.

En grundläggande kritik mot de polska domstolsreformerna är att det styrande partiet får allt för stort inflytande i att utse domare. Landets författningsdomstol och Högsta domstol domineras i dag av regeringsutsedda ledamöter. Misshagliga domare i lägre instanser kan även tvångsförflyttas eller avskedas. Laurent Pech uppskattar att runt 100 000 domar har fattats av domare som inte utsetts lagenligt.

EU-domstolen leder vägen

Både Laurent Pech och Dimitrij Kotjenov prisade EU-domstolens arbete i att mota den försämrade situationen för rättsstaten i främst Polen och Ungern. Inte minst genom att man gjort innehållet i artikel 2 i fördraget om grundläggande demokratiska fri- och rättigheter från att vara snarare kungörelser till att bli en ledstjärnor i EU.

– EU-domstolen har [sedan 2018] öppnat dörren för unionen att uppstå som ett verkligt värdebaserat system, sade Kotjenov.

De anser att EU-domstolens domar gör det möjligt för kommissionen att inleda fler rättsliga processer.

– Under tre år har EU-domstolen tillhandahållit kommissionen all rättslig ammunition som behövs för att inleda överträdelseförfaranden, sade Pech som förväntade sig ett tiotal domar under kommande år.

Upp till kommissionen

Båda professorerna kritiserade kommissionen för att inte ha gjort tillräckligt. Men medlemsländerna i ministerrådet fick ännu mer kritik för sin, i rapportförfattarnas syn, brist på agerande. Detta i synnerhet när det gäller de två artikel-7-förfaranden som pågår mot Ungern och Polen där medlemsländerna drar benen bakom sig, enligt professorerna.

– Det är stora fel på rådet som gör sitt bästa för att minimera genomslagskraften i mekanismen. Rådet har alltid och systematiskt antagit en tolkning av artikel 7 som gör den så ineffektiv som möjligt, sade Laurent Pech.