Finansutskottet: EU-förslag går för långt

7 december 2017

Ett enigt finansutskott i riksdagen anser att EU-kommissionens förslag om att europeiska myndigheter för finansiell tillsyn ska få utökade befogenheter går för långt. Enligt utskottet kan förslaget leda till att tillsynen blir mindre effektiv och att det blir otydligt vilket tillsynsansvar som ska ligga på EU-nivå respektive på nationell nivå.

På torsdag i nästa vecka ska riksdagen ta ställning huruvida EU-förslaget kan anses bryta mot EU:s subsidiaritetsprincip, regeln som säger att beslut ska tas så nära medborgaren som möjligt i det här fallet av EU-ländernas nationella parlament. Om fler än nio nationella parlament i EU anmärker på samma lagförslag tvingas kommissionen att se över sitt förslag.