Studie: Svensk domstol sparsam med EU-proportionalitet

23 augusti 2021

Med Sveriges EU-inträde kom svensk rätt att omfattas av kravet på proportionalitetsbedömningar. Det betyder att en svensk domstol kan åsidosätta det som riksdagen eller regeringen har bestämt med hänsyn till att åtgärden inte står i proportion till det man vill uppnå. Europeiseringen har alltså inneburit att makten hos politiker och förvaltning har begränsats genom domstolarnas möjlighet till kontroll. Hittills har Högsta förvaltningsrätten i enlighet med svensk och nordisk tradition dock varit återhållsam i sin proportionalitetsprövning, konstateras i Europakommentaren.