Bild: Europeiska unionens domstol

54 gånger har Sverige blivit stämt av EU-kommissionen för fördragsbrott, det vill säga anklagats för att inte följa EU:s regler. Men bara 32 stämningar har lett till dom och i 27 fall fälldes Sverige av EU-domstolen och friades i fem fall mellan 1995-2016. I två fall friades Sverige i efterhand och i ett fall förlorade Sverige bara delvis.

Det vanligaste skälet till att EU-kommissionen har stämt Sverige och som lett till fällande dom är att Sverige inte genomfört de EU-lagar som svenska ministrar varit med och beslutat om. Andra frågor som tvistats om rör skatter och miljö.

Men Sverige har också stämt EU-kommissionen i flera fall. Listan nedan gäller bara Sverige som land och täcker inte domar om företag och privatpersoner som exempelvis Lavaldomen.

EU-domstolen om svenska fördragsbrott 1995-2016. 

EU-kommissionen stämmer Sverige:

21 april 2015 Sverige förlorade  Momsbefrielse för offentligt postväsende  

4 dec 2014 Sverige förlorade  Löpande vite på 4 000 euro för varje dag som dröjer innan Sverige genomfört EU-domen från 29 mars 2012 om reningsanläggningar   

30 maj 2013    Ej infört datalagringsdirektivet i tid    Sverige förlorade fick böta: 3 milj euro. Men året därpå ogilltförklaradesamma domstol hela datalagringsdirektivet och Sverige fick tillbaka bötesbeloppet.  

25 april 2013 Sverige vann  Tolkning av momsdirektivet  

29 mars 2012 Sverige förlorade    Brustit i tillståndsgivning för reningsanläggningar för industriell verksamhet  

10 maj 2011 Sverige förlorade För stora luftföroreningar i svenska tätorter   

20 april 2010 Sverige förlorade  Att Sverige ensidigt tagit in ämne i förteckning över långlivade organiska föroreningar 

4 feb 2010 Sverige förlorade  Ej infört datalagringsdirektivet vilket Sverige medgav    

15 dec 2009 Sverige förlorade  Tullfri import av militär utrustning och varor med både civil och militär användning    

29 okt 2009 Sverige förlorade  Etableringsfrihet och elmarknaden     

6 okt 2009 Sverige förlorade delvis  Undermåliga krav på kväverening vid reningsverk vid viss tidpunkt

11 juni 2009 Sverige förlorade  Ej i tid infört vissa EU-regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism    

4 juni 2009 Sverige förlorade  Ej i tid infört vissa EU-regler om finansiella företag som behöver tillstånd   

14 maj 2009 Sverige förlorade  Ej i tid infört miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar    

3 mars 2009 Sverige förlorade  Om investeringsskyddsavtal med tredje land 

15 maj 2008 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om skydd för immateriella rättigheter     

8 april 2008 Sverige vann  Diskriminerade skillnad i beskattningen av öl och vin 

31 jan 2008 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om offentligt upphandling    

18 dec 2007 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster    

6 dec 2007 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om offentlig upphandling av byggentreprenader    

4 okt 2007 Sverige förlorade Huruvida viss privatimport av alkoholdrycker omfattas av Systembolagets monopol    

14 juni 2007 Sverige förlorade  Ej i tid infört påföljder för flygbolag som inte informerar om väsentliga problem som kraftiga förseningar   

18 jan 2007 Sverige förlorade Skatterätt: Uppskovsavdrag för kapitalvinst vid avyttring av privatbostad   

23 nov 2006 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om extra tillsyn av finansiella företag    

26 okt 2006 Sverige förlorade  Krav på att avelshingstar skall vara avelsvärderade i Sverige  

15 juni 2006 Sverige vann  Huruvida svenska regler om skyddsombuds kunskaper och färdigheter är tillräckliga enligt EU-rätten    

20 okt 2005 Sverige förlorade  Bristande veterinära kontroller vid viss handeln inom EU 

15 juli 2004 Sverige vann  Moms på stödbelopp för torkat foder   

30 mars 2004 Sverige förlorade  Ej omhändertagit spilloljor på rätt sätt  

5 nov 2002 Sverige förlorade  För att behålla flygtrafikavtal med USA i strid mot EU-rätt  

7 maj 2002 Sverige vann  Avsaknad av lista på oskäliga villkor i konsumentavtal 

14 juni 2001 Sverige förlorade  Ignorering av EU-regler för badvatten   


Läs om hur det gått när Sverige stämt EU nedan.

 

Sverige stämmer EU

Fram till och med 2016 har Sverige stämt EU-kommissionen eller ministerrådet 13 gånger för fördragsbrott och vunnit i sex fall och förlorat i tre fall. I två fall har Sverige dragit tillbaka sin stämning mot ministerrådet vilket rörde fiske i Östersjön.

I tre fall mot EU-kommissionen har en rättsprocess startat men är inte klar. Det rör ett fall från 2014 om utlämnande av handling, två fall från 2016 ett om jordbruksbidrag och ett annat mot att blykromater tillåts i EU.

Det vanligaste skälet till att Sverige stämt EU-kommissionen eller ministerrådet rör öppenhetsfrågor där Sverige hävdat att en viss handling som finns hos någon EU-institution måste lämnas ut. Även miljöfrågor har fått Sverige att agera.

Sverige stämmer EU-kommissionen i EU-domstolen:

16 dec 2015 Sverige vann  Om skyldighet att ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper    

21 juli 2011 Sverige vann  Överklagan för att upphäva EU-kommissionens beslut och Tribunalens dom att inte lämna ut handling som allmänt antas skada vissa intressen och negativt påverka kommissionens tjänstemän  

21 sept 2010 Sverige förlorade  Överklagan för att upphäva EU-kommissionens beslut och Tribunalens dom att inte lämna ut viss inlaga som lämnats in inför domstolsförhandling innan förhandlingarna startat    

18 dec 2007  Sverige vann  Överklagan för att upphäva EU-kommissionens beslut och Tribunalens dom att inte lämna ut viss handling från Tyskland i miljöfråga    

11 jul 2007 Sverige vann  Om ogiltigförklaring av kommissionens direktiv om växtskyddsmedel med ämnet parakvat   

7 okt 2004 Sverige förlorade  Bland annat om att kartavgifterna inte fick dras av inom ramen för stödet för jordbruksgrödor    

29 jun 1999 Sverige förlorade  Fastställande av totala tillåtna fångstmängder torsk 1997   

Sverige stämmer ministerrådet i EU-domstolen:

1 juli 2008  Sverige vann  Överklagan för att upphäva ministerrådets beslut och Tribunalens dom att inte lämna ut en rättsanalys från ministerrådets rättstjänst i lagstiftningsfråga om minimistandard för asylmottagande.       

Så här har vi räknat: I de fall där kommissionen stämt Sverige för brott mot fördraget har den vunnit 27 fall och förlorat i fem fall. I ett fall förlorade Sverige bara delvis varför vi har valt att inte ta med det i denna sammanräkning. I ett fall ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet varpå den rättsliga grunden för två tidigare domar försvann. Då förändrades ställningen mellan EU-kommissionen och Sverige till 24-5. I de fall där Sverige stämt EU-kommissionen eller ministerrådet och dom meddelats är ställningen 6-3 till Sverige.

Sammantaget har EU-kommissionen eller ministerrådet vunnit 27 gånger och Sverige 10 gånger när parterna har mötts i en tvist i EU-domstolen.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER