EU2020 är namnet på den strategi som fram till år 2020 ska binda ihop tillväxt och klimatmål med uppgiften att ta EU ur den ekonomiska krisen.

Den finansiella och ekonomiska krisen som startade 2008 är den värsta som upplevts sedan EU bildades för över femtio år sedan. För att komma ur krisen och bygga en starkare och mer uthållig ekonomi lanserade en ny strategi kallad EU2020, som en efterföljare till Lissabonstrategin.

EU-kommissionen vill prioritera fem områden fram till 2020: Utbildning, sysselsättning, forskning, grön tillväxt och fattigdomsbekämpning.

Genom förbättrad utbildning på alla nivåer och en mer flexibel arbetsmarknad med skydd för arbetskraften och en sammanhållen och miljövänligare tillväxt ska EU öka sin andel av den globala ekonomin fram till år 2020.

Ingen av reformerna kommer att vara tvingande för länderna att genomföra. I stället betonas att positiva exempel länder emellan och en tydlig uppdelning och nationell anpassning mellan EU-länderna och EU ska främja utvecklingen.

Till skillnad mot föregångaren, den misslyckade Lissabonstrategin, som hade målet att EU år 2010 skulle gått om USA och Japan och blivit världens mest hållbara ekonomi med hög sysselsättning och tillväxt har EU-kommissionen denna gång valt en lägre profil och färre målsättningar.

EU2020-strategins fem mål:

Målen fastställdes av Europeiska rådet i juni 2010 och ska vara uppfyllda senast 2020.

1. Sysselsättning 

75 procent av alla mellan 20 och 64 år ska ha arbete.

2. Forskning, utveckling och innovation 

Tre procent av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i FoU.

3. Klimat och energi 

Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 procent lägre än 1990 (eller till och med 30 procent, om förhållandena är gynnsamma). 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent genom till exempel sådant som förbättrad isolering av byggnader eller installationer och apparater som kräver mindre energi.

4. Utbildning

Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent. Minst 40 procent av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.

5. Fattigdom och social utestängning

Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner jämfört med siffrorna för 2008 då drygt 116 miljoner inom EU riskerade att leva i fattigdom.

Förväntat resultat

EU2020-strategin gäller fram till 31 december 2020 och kommer slutligt att kunna mätas och analyseras under 2021. Redan nu, hösten 2019, kan konstateras att flera mål sannolikt kommer att nås eller vara nära att nås medan andra sannolikt inte kommer att nås, se graferna nedan.

Tre mål kommer sannolikt att nås eller vara nära att nås: De två utbildningsmålen, sysselsättningsmålet och klimat- och energimålen.

Två mål kommer sannolikt inte att nås: Den ekonomiska satsningen på forskning och utveckling samt fattigdomsbekämpningen.

 

Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER