Europarådet bildades 1949 och är en europeisk sammanslutning av 47 stater. Syftet med rådet är att skydda och värna de mänskliga rättigheterna i Europa.

Året efter bildandet antog Europarådet Europakonventionen, som formellt heter Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den tolkas av Europadomstolen i Strasbourg.

Europarådet har både en politisk, övervakande och juridisk sida.

Regelbundet samlas politiska representanter från medlemsländerna för att diskutera och utvärdera hur respekten och skyddet för de mänskliga rättigheterna följs i Europa.

Europarådet har en kommissarie för mänskliga rättigheter, ett uppdrag som för närvarande innehas av letten Nils Muižnieks. Kommissariens viktigaste uppgift är att kontrollera att medlemsstaterna följer Europakonventionen. Europarådets generalsekreterare är norrmannen Thorbjørn Jagland.

En medborgare, grupper av medborgare eller en organisation kan vända sig till Europadomstolen i Strasbourg för att klaga om deras mänskliga rättigheter i någon mening blivit kränkta. Domstolen prövar då om medlemslandet ifråga brutit mot Europakonventionen. Domstolen kan döma ett medlemsland i Europarådet att utbetala skadestånd till den som fått sina rättigheter kränkta.

Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet, vilket är organet för EU:s stats- och regeringschefer. Inte heller ska Europadomstolen sammanblandas med EU-domstolen i Luxemburg. Det samma gäller Europeiska unionens råd även kallat ministerrådet eller rådet vilken är den institution där EU-ländernas ministrar träffas för att diskutera och besluta i olika politiska sakfrågor.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER