Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Europeiska revisionsrätten

Revisionsrättens huvuduppgift är att årligen kontrollera EU:s budget och granska hur EU:s pengar används. Den ska se till att EU:s inkomster och utgifter är lagliga, att de samlas in på rätt sätt, används till avsedda ändamål och redovisas öppet och ärligt.

Den har rätt att granska alla personer och organisationer som hanterar EU-medel. Med revisionsrättens rapporter som grund är det sedan  Europaparlamentets uppgift att besluta om EU-kommissionen ska får ansvarsfrihet eller inte.

Revisionsrätten har i många år pekat på brister i EU:s ekonomiska skötsel. Trots att omfattande förbättringar har vidtagits sedan 1999 då Europaparlamentet i praktiken fick EU-kommissionen på fall efter oegentligheter i viss redovisning, framför den varje år kritik på flera områden.

Trots att Revisionsrätten i första hand granskar utgifter och inkomster som EU-kommissionen ansvarar för förvaltas i praktiken 80 procent av inkomsterna och utgifterna av medlemsländernas myndigheter. Det är oftast här som Revisionsrätten finner stora brister i redovisningen och hur EU-bidrag har använts.

Sverige har fått kritik för dålig kontroll av vissa bidrag till lantbrukare. Om revisorerna upptäcker bedrägerier eller oegentligheter underrättar de Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf.

Revisionsrätten grundades 1975 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsland. Dessa utses på förslag av de nationella regeringarna för en period av sex år som därefter kan förnyas. Ledamöterna utser sedan internt en ordförande som sitter på en mandatperiod om tre år. Nuvarande ordförande är sedan september 2016 tysken Klaus-Heiner Lehne.

Svensk ledamot är sedan 2018 Eva Lindström. Ungefär 800 revisorer, översättare och administratörer är anställda på revisionsrätten.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor