Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

EU:s utvidgning

Senast uppdaterad: 3 maj 2024

Bakgrund

För närvarande finns åtta kandidatländer för ett möjligt framtida EU-medlemskap. För tre av dessa har förhandlingar startat, se faktaruta nedan. 

Trots att de turkiska förhandlingarna har pågått sedan 2005 har få framsteg gjorts. Dels har Turkiet inte viljat genomföra nödvändiga lagändringar och demokratiska reformer, dels har EU och enskilda EU-länder, som en reaktion på svåra demokratiska brister i Turkiet och det faktum att Turkiet ockuperar stora delar av EU-landet Cypern, blockerat över hälften av förhandlingskapitlen.  

För att ett kandidatland ska kunna börja sina medlemskapsförhandlingar krävs att alla de nuvarande medlemsländerna ger sitt godkännande.

Syftet med förhandlingarna är att förbereda kandidatlandet på EU-medlemskap. Ordet förhandling är i sammanhanget missvisande eftersom ett land i princip inte kan välja vilka EU-regler de vill följa, möjligtvis kan ett land få undantag för något som Sverige fick med snuset. 

På grund av det mycket omfattande EU-regelverket som ett land måste införa i sin nationella lagstiftning kan förhandlingarna pågå i många år.

Krav ska uppfyllas

För att få gå med i EU måste kandidatländerna uppfylla en rad ekonomiska, politiska och administrativa krav som ingår i de så kallade Köpenhamnskriterierna.

Europaportalen har sammanställt en rad internationella index som återspeglar vissa aspekter i kriterierna som graden av demokrati och korruption. De visar även hur rika och hur stora befolkningar länderna har – frågor som inverkar på EU-omfördelningen av pengar från rikare till fattigare och på maktförhållanden i unionens institutioner.

Demokrati

EU-samarbetet bygger på demokrati. Även om det råder delade meningar om huruvida ett nuvarande medlemsland, Ungern, alltjämt är en demokrati måste nya medlemsländer vara demokratiska. Den brittiska tidningen The Economists forskningsenhet poängsätter sedan 2006 världens länder efter hur demokratiska de är.

Dess senaste sammanställning täcker läget 2022 och talar ett tydligt språk om var kandidat- och ansökarländerna befinner sig. Alla länder, förutom Montenegro är mindre demokratiska än det minst demokratiska medlemslandet Rumänien. I botten återfinns Turkiet, vars medlemskapsförhandlingar lagts på is på obestämd tid.

Rättsstatlighet

Nära besläktat med demokrati är rättsstatlighet som är en uppsättning principer för att hindra politiker att få allt för stor makt över medborgarna , att garantera likhet inför lagen och att lagar stiftas i en öppen och demokratisk process. Här återfinns de tio länderna längst ned på skalan tillsammans med EU-länderna Ungern och Bulgarien i World Justice Projects senaste rättsstatlighetsindex för 2022.

Pressfrihet och korruption

Graden av pressfrihet och uppfattad korruption visar en liknande bild men med mindre tydlig övergång mellan de bäst presterande kandidat- och ansökarländerna och de nuvarande medlemsländerna. Pressfriheten i Moldavien är högre än i hela 13 EU-länder och Nordmakedonien och Nordmakedonien ligger före 10 EU-länder.

För korruptionsnivån står Georgien ut med en placering i mitten på skalan. Det mest korrupta landet är Ukraina.

Ekonomisk frihet

Ett av Köpenhamnskriterierna är att nya medlemmar har en fungerande marknadsekonomi. Den konservativa amerikanska tankesmedja The Heritage Foundation rankar varje år världens länder efter nivån av ekonomisk frihet som enligt dem bestäms av bland annat graden av rättsstatlighet, skattetryck, regler för företag och arbetskraft och hur öppen marknaden är.

Georgien utgör även på detta område ett undantag från övriga länder som vill gå med i EU medan övriga sökande befinner sig lägre ned på skalan över ekonomiska friheter.

Ekonomi

EU omfördelar genom bland annat sina regionalstöd pengar från rikare delar av unionen till fattigare för att jämna ut skillnader. Ett rikt EU-land som Sverige betalar mer till EU-budgeten i förhållande till befolkningen än ett fattigt som Bulgarien.

Med bara ett undantag – Turkiet är något rikare än Bulgarien och Grekland – är de tio aspirantländerna fattigare än de 27 EU-länderna. Fattigast 2022 räknat i BNP per person var Ukraina vars invånare var mer än fem gånger så fattiga som en svensk.

Befolkning

Antalet ledamöter varje medlemsland får i EU-parlamentet och hur stor röstandel det får i ministerrådet bestäms av antalet invånare. De flesta ansökar- och kandidatländer är mindre länder som alla skulle få mindre tyngd än Sverige. Turkiet, som i dagsläget inte har någon som helst möjligt att gå med i EU, skulle å andra sidan bli det folkrikaste landet i unionen före Tyskland. Ukraina skulle gå om Polen som unionens femte folkrikaste medlem.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret