Det finns en strid huruvida EU ska ha en jämställdhetsstrategi med samma betydelse som den senaste strategin vilken löpte ut 2015. Trots att både Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar har krävt en ny plan för mer jämställdhet med samma politiska status som den gamla har EU-kommission inte föreslagit en sådan. Istället för att hela kommissionen står bakom strategin, vilket anses ge större tyngd, är de numera bara den ansvarig kommissionären som antagit ett så kallat arbetsdokumentet på jämställhetsområdet för 2016-2019.

EU har tre utgångspunkter för jämställdhetsarbetet: Lika lön för lika arbete, tillåten särbehandling för att nå jämställdhet samt att en jämställdhetsaspekt ska ingå i all EU:s verksamhet.

EU:s jämställdhetsarbete sker genom minimiregler som medlemsstaterna måste uppfylla, samt genom handlingsprogram som sträcker sig över flera år.

Även om skillnaderna i sysselsättningsgraden har minskat under de senaste tio åren är de fortfarande stora mellan EU-länderna. 2010 enades unionens stats- och regeringschefer om att eftersträva en gemensam sysselsättningsgrad om 75 procent för män och kvinnor i åldrarna 20-64 år, detta som en del av EU:s 2020-strategi. Målen särskiljer däremot inte kvinnor som en egen grupp. Därför är det oklart om sysselsättning om 75 procent specifikt även gäller för kvinnor.

2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag som syftar till att minst 40 procent av styrelserna i större företag i unionen genom kvotering senast 2020 ska bestå av kvinnor. Förslaget möttes av kritik från bland annat Sverige och Tyskland.  Förslaget har varit en av få stridsfrågor i riksdagens EU-nämnd sedan valet 2014.

Våld mot kvinnor är ett problem i samtliga EU-länder. Nästan fyra av tio kvinnor i EU är eller har varit utsatta för fysiskt våld och tio procent för sexuellt våld. Hundratusentals kvinnor och flickor faller dessutom varje år offer för människohandel.

Med 44 procent kvinnor i riksdagen hade Sverige 2017 det mest jämställda av EU:s nationella parlament. Jumboplatsen innehas av Ungern med 10 procent kvinnliga parlamentariker.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER