TEMA Klimat- och energipolitik | EU:s mål och resultat

KLIMAT- OCH ENERGIMÅL FÖR EU 2020 2030
Minskade växthusgaser - 20% -40%
Andel förnyelsebar energi 20% 32%
Minskad energiförbrukning (energieffektivisering) -20% -32,5%

 

 

EU:S RESULTAT 2016 2017 2018
Minskade växthusgaser – 22,2%  – 21,7 inväntar
Andel förnyelsebar energi 17 % 17,5 % 18%
 Minskad energiförbrukning (energieffektivisering)  15,7 % 14,7 % 15 %

 

 

Bakgrund och källor om EU:s klimatmål:
Den 24 oktober 2014 enades medlemsländernas stats- och regeringschefer om klimat- och energimål för 2030. Källa: Europeiska rådet.  

Kravet på ökad andel förnyelsebra energi skärptes 2018, källa: EU-direktiv (punkt 8).

Även kravet på minskad energiförbrukning skäptes 2018, källa: EU-direktiv (punkt 5 och 6). 

Om växthusgasutsläpp:
• Minskade växthusgasutsläpp, enligt Kyotoprotokollet, till 2020 med 20 procent och, enligt Parisavtalet, till minst 40 procent 2030 jämfört med 1990 års nivå.

Växthusgasutsläppen ska minska genom att:
• andelen energi från förnybara källor ökar till 20 procent 2020 och 32 procent 2030  

• att energiförbrukningen minskar med 20 procent till 2020 och minst 32,5 procent till 2030, detta är även känt som energieffektivisering.
 

Bakgrund och källor om EU:s klimatresultat:

• Minskade växthusgasutsläpp från EU med 20 procent  2020: Målet uppnåddes redan 2016 då utsläppen uppmättes till 22,2 procent lägre än 1990 (77,8% av utsläppen 1990). 2017 ökad utsläppen med 0,5 procentenheter jämfört med 2016. Källa: Eurostat juni 2019.

• Energiandelen från förnybara källor i EU ska vara 20 procent 2020: År 2016 var andelen 17 procent. Källa: Eurostat (sidan 76). 2017 steg andelen till 17,5 procent. Källa: EU-kommissionen (s.15). 2018 steg andel till 18 procent, källan Eurostat.

• Under åren 2015, 2016, 2017 steg energiförbrukningen i EU, under 2018 sjönk den. Den svenska förbrukningen har ökat varje år sedan 2015.

Målet om att minska total energiförbrukning i EU27, även kallad primär energiförbrukning, är satt i absoluta tal som motsvarar en förbrukning av energiinnehållet i 1312 miljoner ton råolja, Mtoe, under 2020 och 1128 Mtoe år 2030. 2018 var energiförbrukningen i EU 27 motsvarande 1 376 miljoner ton råolja, var av Sverige förbrukade 47 miljoner ton. Källa: Eurostat.

EU:s energimål inom räckhåll?

Avståndet mellan energiförbrukningen 2018 och målet 2020 är 4,9 procent och 22 procent jämfört med målet 2030. Det betyder att energiförbrukningen måste ner närmare fem procent 2020 jämfört med 2018 och 22 procent för att nå målet 2030. Sannolikt kommer coronakrisens minskade transporter och minskade industriproduktion att sänka EU:s energianvändning 2020 jämfört med året innan.

Energiförbrukning i absoluta tal primär energiförbrukning (Mtoe): Läge och mål.

Energiförbrukning

2015

2018

Mål 2020

Mål 2030

EU 27

1 354,5 Mtoe

1 375,7 Mtoe

1 312 Mtoe

1 128 Mtoe

Sverige

44,3 Mtoe

46,8 Mtoe

43,4 Mtoe

 

Källa: Eurostat


NÄSTA STEG  – KLIMATPOLITIK 2050
För att säkerställa Parismålen och klimatpolitiken fram till 2050 har EU-kommissionen tagit fram ett förslag på klimatlag som Europaparlamentet och ministerrådet ska behandla. I slutet av maj 2020 presenterade den svenska rapportören Jytte Guteland (S) ett kompromissförslag om den nya klimatlagen som Europaparlamentet i oktober ska försöka att enas kring innan man möter ministerrådet i en slutförhandling.

Från svensk sida försökte regeringen på marstoppmötet 2019 driva igenom att EU skulle åta sig att vara klimatneutrala till år 2050 men fick inget gehör för det. Vid decembertoppmötet samma år kunde Europeiska rådet dock ställa sig bakom 2050-målet med undantag för Polen som ska återkomma i frågan. Riksdagen har bestämt att målet är att Sverige senast 2045 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. 


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER