EU:S HANDLINGSPLAN FÖR SOCIALA PELAREN 2030

Målen i EU:s handlingsplan är frivilliga och inte juridiskt bindande för medlemsländerna och fastställdes av Europeiska rådet i maj 2021.De ska vara uppfyllda senast 2030. Målen rör sysselsättning, utbildning och fattigdomsbekämpning.

1. SYSSELSÄTTNINGSMÅL 
EU-ländernas gemensamma mål är att minst 78 procent av alla invånare mellan 20 och 64 år ska ha arbete senast 2030.

 

EU-mål  2030

EU:s läge

Sveriges läge 

Sysselsättningsgrad för personer 20-64 år

Minst
78 %

2020:
72,4%

2020:
80,8 %

Källa: Eurostat

För att uppnå detta övergripande mål ska EU enligt handlingsplanen sträva efter följande: 

  • Minst halvera skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män jämfört med 2019. 
  • ​Öka utbudet av formell förskoleverksamhet och barnomsorg för att göra det lättare att förena arbete och privatliv.
  • Minska andelen unga som varken arbetar eller studerar i åldern 15–29 år från 12,6 % (2019) till 9 %.


2. UTBILDNINGSMÅL
Minst 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning eller kompetensutveckling varje år.

I utbildningsmålet ingår att minst 80 procent av alla i ålder 16-74 år ska ha grundläggande digitala färdigheter. Vidare ska andelen (inget siffermål) med högst grundskoleutbildning “minskas ytterligare” och deltagande i gymnasieutbildning “bör öka”.

 

EU-mål  2030

EU:s läge

Sveriges läge 

Andel vuxna som utbildas varje år

Minst 60 %

2016: 37%

-

Källa: EU-kommissionen länkat dokument kapitel 2 


3. FATTIGDOMSMÅL
Under 2019 riskerade omkring 91 miljoner människor, varav 17,9 miljoner barn, att drabbas av fattigdom eller social utestängning i EU. Målet till 2030 är att detta ska minska med minst 15 miljoner personer varav minst fem miljoner ska vara barn. Data saknas ännu för 2020.

 

EU-mål  2030

EU:s läge

Sveriges läge 

Antalet färre personer i riskzonen för fattigdom eller social utestängning

Minst 15 miljoner personer färre än 2019

2020: -

-

Källa: EU-kommissionen länkat dokument kapitel 2

 

 

Den sociala pelaren – EU-toppmötet i Göteborg

På det informella toppmötet i Göteborg 2017 proklamerades den sociala pelaren. Mötet hade formen av ett seminarium med olika workshop med närmare 200 deltagande, inklusive EU-ländernas stats- och regeringschefer samt fack- och arbetsgivarrepresentanter. De diskuterade jobb, rättvisa och vidareutbildning.  

Enligt den svenska regeringen som tillsammans med EU-kommissionen arrangerade Göteborgsmötet är det viktigt för EU:s sammanhållning och den inre marknaden att möta de sociala utmaningarna och att EU:s fattigaste länder involveras i arbetet med pelaren, se faktabox till vänster.

På det efterföljande EU-toppmötet i december 2017 betonade stats- och regeringscheferna: "I enlighet med fördragen kvarstår medlemsstaterna som huvudansvariga för dessa områden..."

En majoriet i riksdagen stödjer den sociala pelaren. I en gemensam reservation från M, C och KD skriver partierna som var emot beslutet "att en grund skapas för att driva fram lagstiftning som idag inte är EU-gemensam".

Arbetsmarknadens parter är delade i frågan. De fackliga organisationer LO, TCO, Saco tillsammans med arbetsgivarorganisationen SKR välkomnar den sociala pelaren medan arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv avvisar den.

Mer bakgrund
Sociala frågor omfattar enligt EU-kommissionen tre områden: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och inkludering.

För att få ett samlat grepp på frågorna föreslog EU-kommissionen i april 2017 konceptet social pelaren, vilket antogs av medlemsländernas arbetsmarknadsministrar i oktober samma år. Den sociala pelaren är namnet på 20 principer och målsättningar. Hur väl länderna uppfyller principerna kommer att kunna följas genom en årlig sammanställning i en så kallad resultattavla.

Men eftersom EU saknar befogenheter att besluta om merparten av principerna blir det upp till medlemsländer eller arbetsmarknadens parter att förverkliga dem. 

Inför förslaget om en social pelare ställde sig EU-parlamentet i januari 2017 bakom en lista på vad den ska innehålla och vilket fokus EU bör ha på sociala frågor. Med knapp marginal, 317 mot 315, röstade även EU-parlamentarikerna för att det bör föras in ett socialt protokoll nästa gång EU-fördraget öppnas för omförhandling.

Historia – Sociala pelaren inte först  
Deklarationen om den sociala pelaren från 2017 är en i raden av intiativ sedan den Europeiska sociala stadgan 1961 för att lyfta fram sociala frågor, i vid mening, i Europa.

Europeiska sociala stadgan antogs av Europarådet den 18 oktober 1961 i Turin i Italien och har sedan utvecklats. På Europarådets hemsida skriver man: Inget annat rättsligt instrument på paneuropeisk nivå kan tillhandahålla ett sådant omfattande och fullständigt skydd av sociala rättigheter som det som anges i stadgan, vilket också utgör en referenspunkt i EU-lagstiftningen.

EU:s grundlag Lissabonfördraget från 2009, artikel 151, bekräftar Europeiska sociala stadgan och 1989 års unionsstadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter. I artiklarna 152–161 om socialpolitik återfinns vilka sociala frågor som EU i allmän mening kan och bör jobba med, medlemsländernas vetorätt i sammanhanget och vilken roll arbetsmarknadens parter kan spela på nationell och europeisk nivå. Här finns också den tvingade EU-regeln, artikel 157, om att män och kvinnor som har likvärdigt arbete ska ha lika lön.

I EU:s stadga om mänskliga rättigheter, som först proklamerades år 2000 och nu återfinns i Lissabonfördraget, finns ett avsnitt om jämlikhet och ett avsnitt om solidaritet. Artiklarna 20 till 38 innehåller en serie rättigheter som ska tillhandahållas medborgarna; allt från icke-diskriminering till arbetstagarnas rättigheter, föräldraledighet, sociala förmåner, hälso- och miljöskydd till konsumenträttigheter. Här beskrivs också hur besluten kring dessa rättigheter ska fattas.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor