Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Sveriges EU-avgifter och bidrag

Sverige betalar i genomsnitt 35,5 miljarder kronor i medlemsavgift årligen och får tillbaka 13,7 miljarder kronor i EU-bidrag. Det ger en svensk nettoavgift på i genomsnitt 21,8 miljarder kronor per år. Jämfört med Sveriges ekonomi kostar nettoavgiften mindre än 0,5 procent av BNP i genomsnitt per år.

Den fria tillgången till den inre marknaden uppskattas tillföra svensk ekonomi ett värde av cirka 300 miljarder kronor per år, se nedan.
 

5 FRÅGOR OCH SVAR

1. Hur mycket betalar Sverige till EU jämfört med andra medlemsländer?

Sverige betalar mer i nettoaavgift till EU än de flesta länder, men inte mest: 0,5 procent av BNP.

Sverige är så kallad nettobetalare, det vill säga Sverige betalar in mer till EU än vad landet får tillbaka i EU-stöd.

För att få perspektiv på vad medlemsländer betalar i EU-avgift och vad de får i EU-bidrag kan man jämföra med ländernas bruttonationalprodukt, som visar det totala värdet på de tjänster och varor som produceras i ett land. Som exempel betalar EU-länderna mellan 25 till 56 procent av BNP för sin offentliga sektor per år.

Sveriges nettoavgift till EU ligger på knappt 0,5 procent av landets BNP i genomsnitt per år mellan 2010-2019 vilket placerar Sverige på fjärde plats över dem som betalade mest till EU när EU-bidragen är avräknade.

En viktig förklaring till att svenskarna betalar relativt mer till EU-budgeten är att Sverige är betydligt rikare än många EU-länder och att landet inte får lika mycket tillbaka i EU-stöd som andra eftersom Sverige bland annat inte har så fattiga regioner som andra länder eller har ett relativt stort bidragsberättigat jordbruk. Det finns olika uppfattningar huruvida Sveriges nettoavgift är hög eller låg.

 

2. Hur mycket betalar Sverige i medlemsavgift till EU räknat i kronor?

Drygt 35 miljarder kronor. I genomsnitt har Sverige betalat 35,5 miljarder kronor per år mellan 2014-2019.  

Medlemsavgiften består av fyra delar: tullavgift, momsbaserad avgift, avgift för att täcka den brittiska rabatten samt en avgift baserad på bruttonationalinkomsten BNI.  

Tullavgift: 80 procent av svenska tullintäkter går till EU:s finansiering.   

Momsavgift: Den uppgår till 0,15 procent av den så kallade momsskattebasen, det vill säga beloppet som moms baseras på.    

Brittisk EU-rabatt: Sverige betalar även en extra EU-avgift för att täcka upp för den rabatt som Storbritannien får på sin avgift.

BNI-avgift: Den BNI-baserade avgiften beräknas som en restpost som ska täcka EU-budgetens återstående finansieringsbehov efter att alla EU-länder betalat in momsavgiften, den brittiska rabatten och tullar.

Då BNI är ett mått på ekonomisk aktivitet betyder det att länder där det sker mycket ekonomisk aktivitet betalar mer till EU jämfört med länder med mindre ekonomisk aktivitet. Med andra ord betalar rikare länder mer än fattigare. 

Att avgiften varierar år från år beror på olika engångseffekter som förskottsinbetalningar, ändringsbudget, oväntade överskott som betalats tillbaka till EU-länderna, retroaktiva EU-rabatter och sena utbetalningar för EU-projekt i olika länder. Det är därför svårt att beräkna vad EU-avgiften ska bli år från år.

En genomgång, se nedan, av regeringens beräkningar av EU-avgiften i respektive års budgetförslag och faktisk avgift. Det är sällan som prognoserna stämmer med vad som blir den faktiska avgiften när Sverige har betalt sin del av EU:s gemensamma utgifter.

Sveriges faktiska EU-avgifter jämfört med beräkningar mellan 2014 - 2019 (räknat i miljoner kronor)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Prognos 

37 700

40 126

31 827

29 586

39 511

40 914

Skillnad

+3 853

+4 106

-1 477

-5 362

-4 551

- 3 231

Faktisk EU-avgift

41 553

44 232

30 350

24 224

34 960

37 683

Källa: Beräkningarna finns i svenska statens budget presenterad hösten före aktuellt budgetår, avgiften till Europeiska unionen 2014, 2015, 2016, 20172018 och 2019. Sveriges slutliga EU-avgift återfinns i tabeller hos Ekonomistyrningsverket ESV.

Den svenska medlemsavgiften under EU:s nuvarande sjuåriga budgetperioden var i genomsnitt per år 2014-2019: 35 500 miljoner kronor.

Sveriges beräknade EU-avgifter 2020 (räknat i miljoner kronor)

EU-avgiftens olika delar

Beräknat

2020

Tullavgift

6 007

Momsavgift

3 416

BNI-avgift

37 963

Brittisk rabatt

473

SUMMA

47 859

Källa: Regeringens prognos för 2020  enligt statens budget. Observera att beräkningarnas träffsäkerhet kan variera stort mellan åren.

Utöver medlemsavgiften bidrar Sverige med pengar som ligger utanför EU:s budget. Sverige gav till exempel motsvarande 1,2 miljarder kronor till EU:s biståndsfond EDF 2015.

Sverige har också bidragit med att hjälpa flyktingar i Turkiet inom ramen för EU:s stödprogram till landet som syftar till att stoppa flyktingar på väg till Europa.

Sedan 2005 har Sverige bidragit till stödfonder för Afrika, Syrien och Colombia.

Rent praktiskt betalar Sverige in EU-avgiften på ett konto hos svenska Riksgälden som tillhör EU-kommissionen. Det sker två gånger per månad eftersom olika svenska myndigheter betalar in olika delar av avgiften.

Den första bankdagen varje månad betalar Kammarkollegiet och Skatteverket in BNI-avgiften, momsen och avgiften för Storbritanniens rabatt. Den första bankdagen efter den 19:e varje månad betalar Tullverket in olika tullavgifter.


3. Vad får Sverige för medlemsavgiften?

Fri tillgång till den inre marknaden, EU-bidrag, gemensam klimat- och miljöpolitik, ökad nationell säkerhet och forskning.

Svenska företag och medborgare har fritt tillträde till den inre marknaden. Värdet på det har beräknats av bland andra EU-kommissionen, det tyska forskningsinstitutet IFO och den tyska Bertelsmannsstiftelsen. Kommissionens sammanvägning av de tre beräkningarna anger att Sverige varje år tjänar 29 miljarder euro motsvarande närmare 315 miljarder kronor. Svenska företag kan också fritt nyttja affärsmöjligheterna i ett 70-tal internationella handelsavtal som EU har tecknat.


Vad Sverige beräknas tjäna på tillgången till den inre marknaden:

Utredare  

Euro

Kronor (kurs 10,2)

EU-kommissionen

45,7 miljarder

466 miljarder

IFO

25,0 miljarder

255 miljarder

Bertelsmanns

17,5 miljarder

179 miljarder

Genomsnitt 

29,4 miljarder €

300 miljarder kr

Källa: Europaportalen 5 november 2019.


Av de 35,5 miljarder kronor som Sverige betalat i genomsnittlig medlemsavgift under år 2014-2019 har drygt 13,7 miljarder kronor kommit tillbaka som bidrag främst till den svenska landsbygden i form jordbruks- och regionalstöd. Det gör att den svenska nettoavgiften blir 21,8 miljarder kronor per år.   
 

EU-bidrag till Sverige 2014-2019 (räknat i miljoner kronor)

EU-bidrag

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SNITT/ ÅR

ANDEL

Jordbruksverket

8 569

7 001

8 275

9 395

9 626

10 051

8820 milj.

65 %

Universitet

Högskolor

1 140

1 074

1 140

1 176

1 258

1 254

1174

9 %

Tillväxtverket

Regionalstöd

  978

  541

    663

1 202

1 159

1 284

971

7 %

Interregionala

  260

  233

      79

326

526

586

335

2 %

Socialfonden

  990

  216

    459

1 546

1 105

921

873

6%

Trafikverket

  311

  123

    383

215

104

114

208

2 %

Migrationsverket

  108

                          - 35

    671

594

598

607

424

3 %

Polismyndigheten

      -

        1

      19

43

61

78

34

0,2 %

Övriga 

    587

    640

    710

924

1 019

1 039

820

6 %

Summa EU-bidrag

12 943

9 795

12 398

15 421

15 456

15 934

13 658

100 %

 

Källa: Årsredovisningarna för staten. Regeringens skrivelse 101, Not 3 Intäkter av bidrag,  2015/16, s. 199, 2016/17 s. 199, 2017/18 s.193,  2018/2019 s.195 och 2019/2020 s. 224. Summorna kan skilja sig något på marginalen på grund av avrundning och vi använder den senaste redovisade sammanställningen.         

 

Värdet på de ekonomiska EU-bidragen var i genomsnitt per år 2014-2019: 13,7 miljarder kronor.


Statsminister Stefan Löfven (S) beskrev vad EU betydde för Sverige när riksdagens EU-nämnd godkände regeringens linje inför budgetförhandlingarna på det extra EU-toppmötet 20 januari 2020.

– EU-medlemskapet är ett fundament för Sverige. Det är avgörande för så mycket, för vår ekonomi, för vår säkerhet, våra jobb. Det finns beräkningar som visar exempelvis att Sverige tjänar över 300 miljarder kronor bara på att vara med i den inre marknaden, sade Stefan Löfven.

Statsministern återkom till den inre marknadens stora ekonomiska betydelse i EU-nämnden i april 2020. "att den inre marknaden inte bara ska säkras utan också fördjupas.  Det vill vi, för det är där vi ser den stora ekonomiska fördelen med samarbetet."

EU-kommissionen beskriver vidare vad Sverige tjänar på EU-medlemskapet: Sverige får tillgång till forskar- och innovationsnätverk och bidrag. Här nämns Grafenprojektet  där Chalmers i Göteborg under tio år leder 1000 forskare i olika europeiska länder för att utveckla supermaterialet grafen. Men också ESS och Max IV vid Lunds universitet samt Northvolts batteriutveckling i Västerås och Skellefteå.

Kommissionen tar också upp saker som de säger är “svårare att mäta, men är ännu viktigare och potentiellt mycket mer kostsamma om de inte fanns. 70 år av fred, ett politiskt stabilt grannskap, bättre luftkvalitet i spåren av en utfasning av fossila bränslen räknas inte in i EU-budgetens återflöden, men är ändå ovärderliga positiva effekter av EU-medlemskapet och som också ger avsevärt mindre kostnader för försvaret och sjukvården.”


4. Hur stor är den svenska rabatten?

6,1 miljarder kronor var den sammanlagda svenska EU-rabatten 2017.

Sverige har likt fem andra EU-länder förhandlat till sig flera olika rabatter på sin medlemsavgift.

Under nuvarande långtidsbudget som gäller mellan 2014-2020 reduceras den svenska BNI-avgiften med 185 miljoner euro, motsvarande 1,8 miljarder kronor, varje år.

När det gäller den brittiska rabatten får andra EU-länder gå in och täcka upp för den med en extra avgift. Sverige får dock rabatt på britternas rabatt och betalar bara 25 procent av sin andel.

Sverige betalar också in 0,15 procent av sin momsskattebas jämfört med den gängse nivån som ligger på 0,3 procent.

Sveriges tre EU-rabatter 2017

Område                                         Miljarder SEK   
BNI-rabatt    1,6*
Rabatt på brittisk rabatt 1,5
Momsrabatt 3,0
Totalt: 6,1

*BNI-rabatten på 185 miljoner euro, motsvarande 1,8 miljarder kronor beräknas i fasta priser från år 2011. Siffran skrivs därför upp med inflationen. Att siffran för 2017 är lägre än 1,8 miljarder beror på att alla EU-länder är med och bekostar rabatten, inklusive Sverige.


5. Vad kommer Sverige att betala i EU-avgift 2021-2027?
Prognos: Sveriges avgift blir cirka 44,7 miljarder kronor per år.

Sveriges EU-avgift under 2021-2027 blir enligt finansdepartementet oförändrad som andel av Sveriges totala ekonomi jämfört med budgetperioden 2014-2020, motsvarande 0,82 procent av BNI per år i genomsnitt.

Översatt i kronor och ören blir den årliga EU-avgiften framöver enligt prognos 44,7 miljarder kronor när Sveriges särskilda rabatt är inräknad.

 
Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor