Samuel Engblom
, samhällspolitisk chef, TCO.

Samuel Engblom
, samhällspolitisk chef, TCO.

Bild: TCO

EU-kommissionen tar för lättvindigt på kritiken

Även om EU-kommissionen är tydliga med att deras avsikt inte är att sänka sociala, miljömässiga och konsumentstandarder så kan det ändå bli en oönskad konsekvens av de förslag som lanseras. Det skriver Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO, i replik till Katarina Areskoug Mascarenhas EU-kommissionens Sverigechef.

I en replik på Europaportalen till TCO lägger Katarina Areskoug Mascarenhas fram ett antal förtydliganden om EU-kommissionens arbete med bättre lagstiftning. Hon menar att TCOs farhågor, som delas av fackliga och civilsamhällesorganisationer i hela Europa, bygger på missuppfattningar.

Givetvis utgår TCOs analys från Kommissionens egna formuleringar i de dokument som presenterades den 19 maj. Vi menar att dessa ger en mer problematisk bild än de beskrivningar som både Timmermans och Areskoug Mascarenhas presenterar i sina debattinlägg. TCOs analys bygger även på lång erfarenhet och bevakning av EUs lagstiftningsprocess. Den bör därför inte avfärdas fullt så lättvindigt, särskilt givet Kommissionens uttalade ambition att lyssna in synpunkter och föra dialog.

Som sagt stödjer TCO Kommissionens ambition. Vi håller med dem om att konsekvensanalyser utgör ett viktigt och omistligt verktyg i lagstiftningsprocessen, som kan bidra till målet med bättre regler på EU-nivå. Vi står ändå fast vid vår oro av två skäl.

Åtgärderna ser bra ut på pappret, av de skäl Areskoug Mascarenhas redogör för, men Kommissionen missar att det finns ett bristande förtroende för dessa processer utifrån tidigare erfarenhet. Arbetsmiljö är, som TCO påpekar, ett exempel på ett område där inget hänt under lång tid, då ett utförligt utvärderings- och översynsarbete pågår. För fackliga organisationer har det varit svårt att få klarhet i huruvida det är bristande politisk vilja eller byråkratiska moment som är förklaringen. Det är ett exempel på att det som av Areskoug Mascarenhas beskrivs som tekniska processer får politiska konsekvenser, och försvårar ansvarsutkrävning.

Vidare tror vi att det är svårt att uppnå den kvalitetsförbättring som Kommissionen vill se genom nya externa organ och paneler. Bättre konsekvensanalyser måste bygga på kunskap utifrån varje individuellt sakområde – inte generell expertis om lagstiftning. Detta kräver en bättre beredningsprocess och är ett politiskt ansvar som inte kan lejas ut till externa granskningsorgan.

Även om Kommissionen är tydliga med att deras avsikt inte är att sänka sociala, miljömässiga och konsumentstandarder så kan det ändå bli en oönskad konsekvens av de förslag som lanseras.Undantag för brett definierade grupper av mindre och medelstora företag innebär de facto att färre omfattas av reglerna. Arbetet mot ”goldplating”, vilken förvisso inte hindrar medlemsstaterna från att ha striktare regler än EU:s miniminivåer, innebär ändå att höga ambitioner på miljö, konsument eller arbetsrättsområdet beskrivs som något negativt, tvärtemot EU-fördragets anda.

Självklart hoppas vi bli motbevisade! Och eftersom Kommissionen tydligt efterfrågar dialog och synpunkter är vårt budskap enkelt: involvera fackliga organisationer i en fördjupad diskussion om hur vi kan säkerställa fortsatt höga standarder för arbetstagare inom ramen för Bättre Lagstiftning.

Samuel Engblom
Samhällspolitisk chef, TCO.