Vi välkomnar en dialog med TCO för att kunna förtydliga våra förslag och undanröja onödiga missförstånd, skriver Katarina Areskoug Mascarenhas..

Vi välkomnar en dialog med TCO för att kunna förtydliga våra förslag och undanröja onödiga missförstånd, skriver Katarina Areskoug Mascarenhas..

Bild: Anders Selnes

TCO har missförstått

Ingenting i EU-kommissionens förslag om bättre lagstiftning syftar till att underminera hälso- eller arbetsmiljöregler, som är viktiga för både arbetstagare och EU-kommissionen. Det skriver Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, i replik till Eva Nordmark, ordförande för TCO.

Eva Nordmark, ordförande för TCO, har kommenterat EU-kommissionens förslag till bättre lagstiftning i en debattartikel på Europaportalen. Vi välkomnar en dialog med TCO och att TCO engagerar sig i frågan. Vi skulle dock vilja förtydliga våra nya initiativ för att korrigera några viktiga missförstånd.

Nordmark skriver att EU-kommissionen i sitt arbete utgår från att en EU-regel ska ersätta 28 nationella regler. Hon anser att detta är felaktigt och att EU-lagstiftningen istället bör passa in och komplettera nationell lagstiftning. Nordmark glömmer i sina resonemang bort att EU-lagstiftningen kan anta formen av direktiv som just är avsedda att tillämpas på olika sätt för att respektera medlemsländernas olika rättssystem och kultur.

Samtidigt anser vi – och många med oss – att i de fallen det är möjligt att införa harmoniserade EU-regler för små och medelstora företag som verkar i flera medlemsländer, är detta oftast önskvärt. Det underlättar etablering i andra medlemsländer och minskar den administrativa regelbördan för dessa företag.

TCO menar att det som ter sig enkelt, smart och obyråkratiskt på EU-nivå istället kan bli krångligt och ineffektivt vid implementeringen. För vår del vill vi då påpeka att varje medlemsland är delaktigt och har ett viktigt ansvar vid införlivandet i den nationella lagstiftningen. Dessutom håller vi på att förbättra våra konsekvensanalyser för att minska risken att ny EU-lagstiftning leder till krångel.

Men just konsekvensanalyser – som är ett vedertaget instrument för att utvärdera hur effektiv en lagstiftning är – verkar TCO vända sig emot. Detta är förvånande då det just är ett sätt att komma åt onödigt krångel och administrativa bördor. TCO menar tvärtom att konsekvensanalyser och utvärderingar av lagstiftning riskerar att förlama EU-arbetet.

EU-kommissionens hållning i detta är mycket enkel. Vi vill anta så bra lagar som möjligt, så snabbt som möjligt. Ibland är det bättre att vara långsam och noggrann än att hasta igenom lagförslag – då är konsekvensanalyser mycket nyttiga redskap. Ibland finns det politiska skäl för att anta lagförslag snabbare. I sådana fall respekteras självklart detta.

TCO anser också att vår föreslagna oberoende tillsynskontrollnämnd (Regulatory Scrutiny Board) ges oproportionerligt stor makt över nya initiativ. Detta saknar grund. Nämnden har rätt att granska den metodologi som används i konsekvensanalyser, men har ingen som helst befogenhet att fatta eller blockera kommissionsbeslut.

Nordmark menar i en annan del av sin artikel att EU-kommissionens vilja att öppna upp för konsultationer och förslag från allmänheten via webbformulär och icke-bindande öppna samråd skulle hota den fördragsfästa sociala dialogen. Här måste klargöras att det ena självklart inte på något sätt utesluter det andra. Men vi vill utöka konsultation och öppenhet i alla steg i våra beslutsprocesser vilket kommer att vara till stor fördel i utarbetandet av de olika lagförslagen. Detta tror vi att allmänhet, näringsliv och olika intresseorganisationer kommer att välkomna.

Enligt TCO innebär EU-kommissionens ambition att minska regelbördan för små företag att vi skulle sänka kraven på en säker och god arbetsmiljö. Även här rör det sig om en felaktig tolkning. Ingenting i EU-kommissionens förslag om bättre lagstiftning syftar till att underminera hälso- eller arbetsmiljöregler, som är viktiga för både arbetstagare och EU-kommissionen. Vi gör inga undantag för dessa principer, men vi försöker hitta så effektiva och enkla vägar som möjligt för företagen att uppfylla regler och krav.

Slutligen anser Nordmark att EU-kommissionen i diskussionen om ”goldplating” -  att sätta högre standarder på nationell nivå än på EU-nivå - ifrågasätter medlemsländernas rätt att lagstifta. Det rör sig återigen om ett missförstånd. Vi ber endast medlemsländerna om att vara transparenta och klargöra när det är medlemsländerna själva som har gjort ett politiskt val att nationellt gå längre än EU-standarder, så att sedan inte EU-samarbetet beskylls för onödigt administrativt krångel eller alltför krävande åtgärder.

Den nya Juncker-kommissionens målsättning är att förenkla och förbättra EU:s lagstiftning. Vi är övertygade om att TCO delar den målsättningen. Vi välkomnar därför en dialog med TCO för att kunna förtydliga våra förslag och undanröja onödiga missförstånd.

Katarina Areskoug Mascarenhas
Chef för EU-kommissionen i Sverige