Hoppa till artikelns andra spalt.

"Överdrivet om social dumping"

Debatt: Det är viktigt att vi noggrant synar tjänstedirektivets alla delar, men socialisternas och svenska fackets bild av att tjänstedirektivet skulle leda till "social dumping" är felaktig. Farhågan är överdriven. Jag är övertygad om att tjänstedirektivet inte hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det skriver europaparlamentariker Cecilia Malmström (fp).

Debatten om det s.k. tjänstedirektivet har tagit helt orimliga proportioner och mytbildningen tycks bara tillta. Jag vill peka på tjänstedirektivets förtjänster och samtidigt påminna om hur otroligt viktigt det är för tjänstehandeln, tillväxten och välfärden att vi får ett tjänstedirektiv som inte är nedmonterat och urvattnat. EU måste ta chansen att mejsla fram ett direktiv som verkligen gör skillnad för Europas företagare och konsumenter.

Fantastiska möjligheter
Ett välformulerat tjänstedirektiv skulle öppna fantastiska möjligheter för svenska företag. Vi är ett av de ledande länderna när det gäller omvandlingen till en kunskapsbaserad ekonomi. Samtidigt är vi ett exportberoende land. Det finns därmed en stor potential för svensk tjänsteexport.
Runtom i landet finns begåvade företagare inom tjänstesektorn som skulle få det betydligt lättare att sälja sina tjänster utomlands med tjänstedirektivet. Dessutom skulle valfriheten för oss konsumenter öka när det blir ett större utbud och ökad konkurrens.

För många undantag
På avgörande punkter, som att tjänstedirektivet är viktigt för EU, tycks det som om de flesta är överens. Det är bra. Men socialisterna i Europaparlamentet vill undanta en rad områden och skriva om direktivet på ett sätt som banar väg för mer handelshinder. Det är inte bra.
Om vi verkligen vill få ett direktiv som kan göra något åt arbetslösheten i bl.a. Sverige måste vi på allvar ta i itu med de tusentals olika hinder som diskriminerar utländska företag att verka i andra medlemsländer inom EU.

Oenigt Europaparlament
Jan Andersson skriver i sin artikel (Europaportalen 051010) att det råder stor splittring inom borgerligheten i Europaparlamentet beträffande tjänstedirektivet. Jag vill bara påpeka att även den socialistiska gruppen i Europaparlamentet har varit påtagligt oeniga i den här frågan. Andersson faller därför på eget grepp.
Jan Andersson ägnar resten av sin artikel åt frågan om tjänstedirektivet och arbetsrätt. Han klagar även över oklarhet i mina åsikter. De ändringsförslag som jag och den liberala gruppen lagt har varit offentliga i flera veckor.

Tyvärr vägrade socialisterna att acceptera att liberaler och konservativa lade gemensamma kompromissförslag så nu har hela processen skjutits upp i flera månader.

Ingen social dumping
Det är såklart viktigt att vi noggrant synar tjänstedirektivets alla delar, men socialisternas och svenska fackets bild av att tjänstedirektivet skulle leda till "social dumping" är felaktig. Farhågan är överdriven. Ingen vill att tjänstedirektivet ska leda till social dumping. Tjänstedirektivet är inte menat att reglera förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Utstationeringsdirektivet skyddar arbetstagare
Jag är fast övertygad om att Europaparlamentet och ministerrådet kommer att enas om vettiga formuleringar som klargör att så också är fallet. Jag har varit med och lagt fram sådana ändringsförslag i utskottet för den inre marknaden. Enligt tjänstedirektivet är det fortsatt utstationeringsdirektivet som ska reglerar vilka arbets- och anställningsvillkor som ska gälla för arbetstagare som under en begränsad tid utstationeras till annat land. Detta framgår klart och tydligt.

Utstationeringsdirektivet säger är att det är värdlandets arbetsvillkor som gäller. Direktivet är ett minimidirektiv som gör det möjligt för Sverige att behålla eller införa strängare regler än de som anges i utstationeringsdirektivet.

Jag vill att den svenska modellen med kollektivavtalen ska kvarstå och jag är samtidigt övertygad om att tjänstedirektivet inte hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Om direktivet blockeras på grund av rädsla för "social dumping" vore det mycket beklagligt. Vi ska dock komma ihåg att även idag i socialdemokraternas Sverige, utan tjänstedirektiv, sker lönedumpning. Så kasta inte sten i glashus Jan Andersson!

Cecilia Malmström (fp),
Europaparlamentariker