EU-länder ses som allt mer korrupta

Korruptionen har ökat och mest korrupta av alla institutioner upplevs politiska partier vara. Det är några av resultaten som Transparency Internationals enkätundersökning bland medborgare i 86 länder kommer fram till.

Organisationen, som bekämpar korruption, har intervjuat sammanlagt 91 500 personer över hela världen om upplevelser av korruption i det egna landet. Att de svarande i EU och USA anger den största ökningen av korruption hänger inte ihop med till exempel den låga graden av mutor i de här delarna av världen.

– Jag tror att det beror på historier om korruption som har avslöjats i de här länderna, säger Juanita Riano på Transparency International, som är en av författarna till rapporten.

Efter politiska partier ses offentliga tjänstemän och de lagstiftande församlingarna som mest korrupta. Förtroendet för domstolarna har däremot ökat. Minst korrumperade bedöms NGO:s och militären vara.

Men det skiljer sig mycket åt mellan länderna när det gäller vilken institution som har minst förtroende hos medborgarna. Medan en majoritet av de undersökta EU-länderna, 19 stycken, ser politiska partier som mest korrupta, rankar Nederländerna, Luxemburg och Österrike privata företag på första korruptionsplats. Norge sticker ut som enda land där religiösa samfund får minst förtroende.

Lägst korruptionsökning och en minskande siffra står asiatiska Stilla havsområdet och nyligen självständiga stater som Vitryssland, Ryssland, Ukraina och Moldavien för. Trots det är det tre gånger fler som anser att korruptionen ökat jämfört med dem som tycker den har minskat i de här länderna.

En av fyra har under det senaste året betalat en muta till någon av nio grundläggande samhällsinrättningar som sjukvård, utbildning och domstolar. Polisen är den mest korrupta av de undersökta institutionerna, och står för en tredjedel av alla mottagna mutor. Enkäten visar också att låginkomsttagare tvingas betala mutor betydligt oftare än höginkomsttagare. Medan EU-länderna och USA hamnar lägst på mutlistan, bara fem procent uppger att de betalat en muta under det senaste året, har nästan var tredje medborgare i de nyligen självständiga staterna gjort samma sak.

Enligt Transparency International stämmer resultaten i deras medborgarenkät i stort med den bedömning experter gör av korruption i olika länder. Några undantag finns. Befolkningen i bland annat Australien, Chile, Hongkong, USA och Storbritannien har en mer negativ syn än experter när det gäller korruptionsnivån i det egna landet.

Åt andra hållet lutar till exempel afghanerna, irakierna, marockanerna och vienameserna som har högre förtroende för sina institutioner än vad experter har.