Arkivbild. Inser inte Socialdemokraterna att euroobligationer kan försvaga förhandlingsrätten, skriver Thomas Janson.

Bild: Acerin

Hoppa till artikelns andra spalt.

Gemensam finanspolitik äventyrar förhandlingsrätten

Det finns en uppenbar risk att fackliga rättigheter kränks om EU får ingripa i medlemsländernas välfärdssystem och arbetsmarknadsmodeller. Ser inte Socialdemokraterna den risken, frågar sig Thomas Janson, internationell sekreterare TCO.

I ett antal uttalanden på senare tid har både Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich och partiordföranden Håkan Juholt talat sig varma för en starkare finanspolitisk samordning och en sammanläggning av eurozonens statsskulder genom utfärdande av så kallade euroobligationer.  Waidelich säger i ett pressmeddelande den 16 augusti i år att Socialdemokraterna tidigare motsatt sig detta eftersom det skulle kunna skapa ett A och B-lag i Europa. Men, menar man, det är nu uppenbart att det inte fungerar att ha en gemensam valuta utan att också ha en samordning av statsobligationer (s.k. eurobonds). En mer gemensam finanspolitik är nödvändig enligt Waidelich.
 
Krisen inom eurozonen är i hög grad en gemensam kris för euroländerna och avsaknaden av lämpliga institutioner försvårar allvarligt möjligheterna att uppnå en lösning. Tanken med euroobligationer är att dessa skulle stabilisera krisen i Euroområdet och göra det möjligt för stater i ekonomisk kris att låna upp pengar till en relativt förmånlig ränta. Men det skulle samtidigt riskera att vara ett steg mot en finanspolitisk union som kräver att EU-nivån får befogenheter att ingripa i medlemsländernas välfärdssystem och arbetsmarknadsmodeller. För Sverige skulle det bland annat innebära en ökad risk för att lönebildningen och parternas fria förhandlingsrätt hamnar under EU-förmyndarskap.
 
Vi har redan sett intrång i partsautonomin och möjliga kränkningar av de fackliga rättigheterna i en rad av EUs krisländer när EU har börjat samordna sin finanspolitik för att klara krisen. ECB, en icke-demokratisk institution, har skickat ett hemligt  brev (som läckte ut) till den italienska regeringen med villkorade krav för att ge ekonomiskt stöd. Banken krävde en uppluckring av arbetsrätten och förändringar av kollektivavtalssystemet. Trojkan har också föreslagit ingrepp i gällande kollektivavtal, till exempel uppmanat Grekland att ogiltigförklara alla nationella kollektivavtal.
 
Den centrala utgångspunkten för TCO är att det är avgörande för den svenska partsmodellen att vi kan värna den fria förhandlingsrätten det vill säga att arbetsmarknadens parter utan inblandning från staten eller EU fritt skall kunna förhandla och sluta kollektivavtal om löner och andra villkor. Därför har vi reagerat starkt på när regeringar av olika färg har sökt inskränka förhandlingsrätten eller när EU visat tecken på att vilja blanda sig i lönebildningen. Nu senast har de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco tillsammans med den svenska regeringen fått igenom förändringar av EU-förslagen om ekonomisk styrning, det så kallade sexpacket, som minskar risken för inblandning från EU-nivån.  Vi vill inte se en utveckling där EU skaffar sig ytterligare inflytande över svensk lönebildning.
 
TCO menar att euroobligationer skulle leda till behov av finanspolitisk samordning på EU-nivå. En sådan utveckling mot mer av gemensam finanspolitik innebär i förlängningen också ett större behov av att få en mer likartad utveckling inom när det gäller utvecklingen av arbetskraftskostnaderna. Detta innebär att lönebildningen inom EU-området blir mer sårbar för olikheter och att kraven därför ökar på mer av samordning och likartade regler, eventuellt också att kraven på statlig intervention i lönebildningsprocesserna tilltar.
 
Euroobligationer och en gemensam finanspolitik riskerar i förlängningen att innebära en försvagning av parternas fria förhandlingsrätt på nationell nivå och ökade ingrepp i medlemsstaternas välfärdssystem.  Ser inte socialdemokraterna den risken?

Thomas Janson
Internationell sekreterare TCO