Det nya striktare svavelreglerna för sjöfart måste gälla hela EU. Det gynnar miljö och företag i Sverige, menar skribenterna.

Det nya striktare svavelreglerna för sjöfart måste gälla hela EU. Det gynnar miljö och företag i Sverige, menar skribenterna.

Inför lika tuffa miljöregler i hela EU

Svavelutsläppen från sjöfart måste minska. Men reglerna ska vara lika strikta i hela EU för miljön och konkurrensneutralitetens skull. Det skriver riksdagsledamöterna Lars Hjälmered (M) och Jessica Polfjärd (M) i replik till Annika Lundius, Svenskt Näringsliv.

Transporter är ett blodomlopp i den svenska ekonomin. Med vårt geografiska läge i världen spelar sjöfarten en väldigt viktig roll för att knyta samman Sverige med Europa och resten av världen. Sjöfarten ger landets företag, inte minst industrier i norra Sverige, tillgång till effektiva och pålitliga transporter. Samtidigt följer stora miljöutmaningar i sjöfartens kölvatten.

Inom EU och internationellt pågår ett arbete för att skärpa kraven på svavelutsläpp från sjöfarten. Det är bra. Sverige gagnas av tydliga och tuffa miljökrav. Däremot måste dessa gå hand i hand med villkoren för övriga länder i Europa.

Östersjön, Västerhavet, Nordsjön och Engelska kanalen är ett särskilt svavelkontrollområde, Seca. Det innebär att svaveldirektivet ska vara hårdare här än i andra delar av EU. I Seca-områden är gränsen satt till 0,1 viktprocent till 2015 medan det i övriga EU är satt till 0,5 viktprocent svavel till år 2020, med en eventuell förlängning till 2025 beroende på hur marknaden för fartygsbränsle ser ut.

Vi ser gärna att Sverige inför krav om maximalt 0,1 viktprocent svavel i bränslet till 2015 enligt IMO:s direktiv. Men då är det rimligt att samma regler gäller för hela EU och det finns två tunga skäl för det.

För det första handlar det om miljön. Haven och luften har inga gränser. De utsläpp som görs i andra hav i EU kan återfinnas både på svenskt mark och i vatten. Många länder inom EU har mycket större utsläpp än vad Sverige har och så mycket som 24 procent av svavelnedfallet över Sverige kommer från internationell sjöfart. Det innebär att försurningen av sjöar och vattendrag i södra Sverige till stor del orsakas av svavelutsläpp från internationell sjöfart. Det är också den internationella sjöfarten som bedöms bidra till att återhämtningen från försurningen nu har stannat upp i stora delar av Sverige. Dessutom är det svårt att hävda att Medelhavet skulle vara mindre hotat och utsatt än Östersjön.

Den andra anledningen är att vi vill ha lika konkurrensvillkor inom EU. Sveriges rederier tvingas storsatsa på ny teknik medan andra europeiska företag fortsätter att använda svavelhaltig olja som spottar ut föroreningar och avgaser. Svenska företag har därför svårt att hävda sig på den internationella marknaden medan företag i andra delar av EU har fortsatt lägre kostnader.

Problemen med svavelutsläpp är inte begränsad till norra Europa, problemen är globala. Därför krävs ett beslut som gäller hela EU. Det gynnar miljön och företag i Sverige som får likvärdiga spelregler.

Lars Hjälmered (M) Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet med ansvar för miljö och klimat
Jessica Polfjärd (M) Riksdagsledamot, näringsutskottet

Inlägget är en replik på Annika Lundius debattartikeln: Nya svavelregler hotar jobben.