Ge oss klara regler om utländsk arbetskraft

Det som Byggnads kallar för lönedumpning är i själva verket naturliga löneskillnader som finns inom kollektivavtalet. Det skriver Mats Åkerlind, vice vd Sveriges Byggindustrier i replik till Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Sveriges Byggindustrier står upp för grundläggande fri- och rättigheter och arbetar aktivt för en god affärsetik och mot svartarbete inom byggbranschen. En ojust konkurrens är som vi ser det helt oacceptabelt vilket facket är väl medvetna om eftersom de samverkar med oss i flera viktiga projekt.

Men frågan gäller nu de utländska bemanningsföretagen och inte parternas moraliska karaktär. För Sveriges Byggindustrier är det självklart att en marknad fungerar bättre om den innebär att olika aktörer kan konkurrera med varandra på justa villkor. Det är då givetvis viktigt att det grundläggande regelverket i form av rättigheter, arbetsmiljöfrågor och skatter övervakas och följs.

Den nya lagen om utländska bemanningsföretag i Sverige kan innebära problem för svenska byggföretag som riskerar ett ökat antal rättsliga tvister och stridsåtgärder på grund av misstolkningar av regelverket då det saknas särskiljande regler mellan bemanningsföretag och underentreprenörer. Vi efterlyser regler som kan säkerställa att så inte blir fallet.

Vi menar att den nya lagen riskerar att förhindra den fria rörligheten genom att försvåra för utländska företag och anställda att få uppdrag i Sverige. Detta kan få långsiktigt negativa konsekvenser för utvecklingen i Sverige genom ökade byggkostnader. Vi tror inte att lagen kommer att säkerställa att utländska arbetstagare får bättre villkor. Istället riskeras deras verksamhet som är viktig för svenska byggbolags möjligheter att resurssätta sina projekt.

De utländska bemanningsföretagen konkurrerar med lönekostnader, flexibilitet och expertkunskap. Till kostnaderna för en inhyrd medarbetare kommer även andra kostnader i form av resor, uppehälle, bostad, etableringskostnader osv. I dag ligger lönerna inom ramen för vad som gäller enligt kollektivavtalet.

Det som Byggnads kallar för lönedumpning är i själva verket naturliga löneskillnader som finns inom kollektivavtalet mellan företag, regioner och yrkesgrupper. Ett faktum som Byggnads accepterar i andra sammanhang. I Stockholm förekommer till exempel skillnader på befintliga arbetsplatser på upp emot 7 000 kronor i månaden mellan helt jämförbara yrkesgrupper.

Byggnads tal om konkurrensneutralitet innebär i själva verket diskriminerande regler, protektionism och stängda gränser. Byggnads eget skanderande ”Go home” ekar fortfarande mörkt och kan kopplas till deras nuvarande retorik.

Mats Åkerlind
Vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.