Ökade ekonomiska klyftor mellan människor kan inte göra Europa starkare, skriver Anders Ferbe, IF Metall. Arkivbild.

Ökade ekonomiska klyftor mellan människor kan inte göra Europa starkare, skriver Anders Ferbe, IF Metall. Arkivbild.

Bild: Marie Ullnert

Jämlikare samhälle en stark konkurrensfördel

De svenska arbetsgivarna måste bidra till att dialogen mellan arbetsmarknadens parter stärks i Europa. Europa behöver en industriell utveckling baserad på innovation, hållbara industriarbeten och ökade investeringar. Det skriver Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande och vice ordförande industriAll European Trade Union.

Idag den 8 oktober genomförs över hela Europa en ”European Action Day for Industry” – en gemensam manifestation för en starkare industri och en rättvis utveckling av arbetsmarknaden inom industrin. De europeiska industrifacken kräver satsningar på industriell utveckling och ett stopp för den successiva nedgradering som nu sker av anställningstryggheten inom europeisk industri. Industrin är loket som drar samhällsekonomin. Ingen välfärd kan skapas utan en stark industri.

Europa var en gång industrialismens vagga och Europa är ännu idag en av världens starkaste industriella regioner. Här finns ledande företag inom så gott som alla industriella grenar. Europa har en stark industriell forskning och generellt en mycket god utbildningsnivå. Inte minst är de europeiska samhällena i många avseenden så mycket bredare i sin utveckling av modernitet, välstånd och relativ jämlikhet. Det senare spelar en oerhört central roll för samhällsutvecklingen.

All forskning pekar på att jämlika samhällen har en stark konkurrensfördel framför länder med stora klyftor. Inte minst visar utvecklingen i de nordiska länderna att sådana samhällen står sig mycket bra i jämförelse med andra. Den utveckling och de ansträngningar som ligger bakom dessa framgångar är värda stora insatser för att bevara. Att välja ökade klyftor är fel väg att gå.

Tyvärr ser vi i Europa, och till och med här hemma i Sverige, en riktning bland vissa politiker och bland vissa näringslivsintressen att vilja vända tillbaka till ett mer ojämlikt och orättvist samhälle. Den nuvarande krisen för en rad EU-länder används av dessa intressen som en väg att förstärka skillnaderna mellan olika grupper i samhället. Det är en farlig väg.

Den leder inte till ett starkare Europa och den riskerar att bygga klasskillnader som tagit flera generationer att få bort. Det är en väg som söndrar Europa och den hotar därmed det Europeiska samarbetet i grunden. Att skapa och upprätthålla ekonomisk stabilitet förutsätter inte ökade klyftor, tvärtom – stabiliteten hotas av växande klyftor i samhället!

En del av svaret på Europas nuvarande kris ligger i att det krävs mer satsningar på forskning och utveckling, investeringar i modern teknik, utbyggnad av infrastruktur och allmänt höjd utbildningsnivå. Detta är nödvändiga åtgärder men de är samtidigt otillräckliga. Om vi inte lägger vikt vid reformer som skapar mer jämlikhet, mer demokrati och högre levnadsstandard för breda grupper av medborgare riskerar vårt samhällsbygge att bli en koloss på lerfötter. Utveckling som bara omfattar en elit och en redan välbeställd del av befolkningen hotar sin egen legitimitet. Utan sociala reformer i form av utbildnings- och trygghetssystem kan ett modernt samhälle inte byggas.

Konkurrensen från de nya industriländerna kan inte mötas genom att Europa återigen proletariserar sina medborgare. Idag växer den del av vuxna familjeförsörjare som tvingas arbeta på tillfälliga anställningar i olika former. De saknar inkomstskydd, de kan inte få banklån, de går miste om fortbildning och utveckling i arbetet. De tvingas ofta ha flera anställningar för att klara sin familj och allt fler sjunker ner i långvarig arbetslöshet. Många av dessa är också invandrare och får genom arbetsmarknadens bristande funktion ingen chans alls att komma in i det samhälle de kommit till, och detta trots att de i många fall arbetar hårdare än de allra flesta andra människor.

IF Metall sympatiserar starkt med våra kolleger i Europa. Vi arbetar intensivt för att bidra till utveckling av svensk industri baserad på innovation, hållbara industriarbeten och ökade investeringar. Vårt sätt att samarbeta med våra motparter har varit framgångsrikt, både för våra medlemmar och för industrin som helhet. I andra länder har detta varit mycket svårare att uppnå.

Vi försöker bidra till att en sådan dialog stärks också på Europeisk nivå. Det är med skiftande framgång, men vi är övertygade om att en sådan dialog är nödvändig. Det största hindret för samtalet om industrins framtid över partsgränserna är idag de intressen jag ovan har pekat på.

De svenska arbetsgivarna måste bidra till att den dialogen skapas och stärks ute i Europa. Det finns ingen väg runt en utvecklad social dialog om Europa ska få rätsida på sina problem. Det gäller i Grekland och de andra mest utsatta länderna och det gäller ifråga om möjligheterna att utveckla den europeiska industri som utgör grunden för välstånd och välfärd i vår del av världen.

Anders Ferbe

IF Metalls förbundsordförande.

Vice ordförande industriAll European Trade Union.