Annons

Diskrimineringen av romska barn fortsätter i Tjeckien, skriver Mirella Pejcic. Barnen på bilden har inget med artikeln att göra.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Fortsatt diskriminering hindrar romers utbildning

Situationen för romska skolbarn i Tjeckien är allt jämt svår visar ny rapport. Det skriver Mirella Pejcic.

Romer utsätts för allvarliga människorättskränkningar i dagens Europa. En ny rapport publicerad av Amnesty International och European Roma Rights Centre (ERRC) visar att romska barn i Tjeckien förvägras rätten till likvärdig utbildning på grund av diskriminering och segregation inom utbildningsväsendet.

Tusentals romska elever är placerade i segregerade skolor samtidigt som de är överrepresenterade i skolor och klasser för barn med psykiska funktionshinder. Detta pågår fortfarande trots att Europadomstolen för mänskliga rättigheter fann i fallet D.H. med fler mot Tjeckien år 2007 att Tjeckien diskriminerade de romska barnen genom att placera dem i särskolor med lägre utbildningskvalité.

Rapporten målar en dyster bild av ett djupt segregerat och diskriminerande utbildningssystem samt en regering som har misslyckats med att implementera inkluderande utbildningsriktlinjer såsom nationell handlingsplan för inkluderande utbildning och strategi för bekämpning av social exkludering 2011-2015.

Det finns liknande fall i andra europeiska länder och den 17 september 2012 protesterade en grupp av föräldrar i en grundskola i Kroatien där man valde att blockera cirka 50 romska barn från att delta i förskoleverksamheten. Liksom Tjeckien, har Europadomstolen fastställt år 2010 i fallet Orsus mot Kroatien att segregationen av romska elever i grundskolan i Medimurje regionen var diskriminerande. Domstolen uppmanade Kroatien att förebygga segregationen i framtiden.

Enligt ERRC har en del framsteg genomförts och registreringen av de romska barnen i grundskolan har ökat de senaste åren. Andra källor visar dock att romska barn är fortfarande utbildade i separata klasser i Kroatien och att framsteg inom framgångsrikt avslutande av grundskoleutbildningen är otillfredsställande.

Tidigare rapporter om romers utbildningssituation inom EU har konstaterat att romska elever utsätts för direkt och systematisk diskriminering i utbildningen. Europarådet och FN har även framfört kritik mot Sverige som handlar om att staten inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa romernas rätt till utbildning.

Många romska barn går inte i förskola i Sverige vilket gör att de saknar viktig erfarenhet som de flesta andra barn har vid skolstarten. Enligt Skolverket förekommer mobbning, trakasserier och upplevelser om att bli diskriminerad i skolorna. Modermålsundervisning på romani brister medan förutsättningar för vuxenutbildning behöver utvecklas och förbättras.

Den svenska regeringen fattade beslut i februari 2012 om en strategi för romsk inkludering. Strategin för romsk inkludering 2012-2032 utgår ifrån de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Resultaten av denna nödvändiga strategin i Sverige återstår att se.   
      

Källor: ERRC; Amnesty International & European Roma Rights Centre: ”Five more years of injustice: Segregated education for Roma in the Czech Republic”; Diskrimineringsombudsmannen: “Romers rättigheter”; Skolverket rapport 292, “Romer I skolan – en fördjupad studie”.  

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.