Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-rapport: Professorer måste bli bättre på att undervisa

En EU-grupp uppmanar medlemsländerna att utbilda professorer i pedagogik för att förbättra undervisningen på universitet och högskolor i unionen.

EU:s högnivågrupp för modernisering av högre utbildning ledd av den förre irländska presidenten Mary McAleese där även svenskan Agneta Bladh vid bland annat Hälsohögskolan ingår lanserade på tisdagen 16 rekommendationer som syftar till att förbättra undervisning och lärande på högskole- och universitetsnivå.

Gruppen kom bland annat fram till att många institut för högre utbildning lägger för liten vikt vid undervisning jämfört med forskning, trots att båda delarna ingår i den högre undervisningens huvuduppgifter. En av rekommendationerna är därför att göra lärarutbildning obligatorisk för professorer så att de kan fungera bättre i undervisningen.

EU:s utbildningskommissionär Androulla Vassiliou inrättade i september i fjol högnivågruppen för att studera hur EU kan få en bättre högskoleundervisning.

 

De sexton rekommendationerna

Rekommendation 1

De myndigheter som ansvarar för den högre utbildningen bör se till att det finns en hållbar, välfinansierad struktur för att stödja högskolans arbete med att förbättra undervisningen och lärandet.

Rekommendation 2

Alla institutioner bör ha en strategi för att stödja och förbättra kvaliteten på undervisningen och lärandet. De bör avsätta nödvändiga personalresurser och ekonomiska resurser, integrera prioriteringen i sitt övergripande uppdrag och ge undervisningen samma vikt som forskningen.

Rekommendation 3

Högskolan bör uppmuntra och beakta studenternas feedback som kan avslöja problem i undervisnings- och lärandemiljön på ett tidigt stadium och leda till snabbare, effektivare förbättringar.

Rekommendation 4

Alla universitets- högskolelärare bör 2020 ha fått certifierad pedagogisk utbildning. Kontinuerlig pedagogisk fortbildning bör bli ett krav för lärare inom den högre utbildningen.

Rekommendation 5

Vid anställning och befordran av akademisk personal bör man ta hänsyn till lärarkompetensen vid sidan av andra faktorer.

Rekommendation 6

Chefer och rektorer inom den högre utbildningen bör erkänna och belöna lärare (t.ex. genom stipendier och priser) som bidrar väsentligt till att förbättra undervisningen och lärandet, genom sin egen undervisning eller sin forskning om undervisning och lärande.

Rekommendation 7

Kursplanerna bör utvecklas och följas upp genom dialog och samarbete mellan lärare, studenter, utexaminerade och arbetsmarknadsaktörer. De bör bygga på nya undervisnings- och inlärningsmetoder, så att studenterna skaffar sig relevanta färdigheter som ökar deras anställbarhet.

Rekommendation 8

Studieresultaten bör bedömas utifrån tydliga och gemensamt överenskomna lärandemål, som utformats i samarbete med alla undervisande lärare.

Rekommendation 9

Högskolan och nationella beslutsfattare bör tillsammans med studenterna ta fram system för rådgivning, vägledning, mentorskap och uppföljning för att stödja studenterna under utbildningen och efter examen.

Rekommendation 10

Högskolan bör ha ämnesövergripande och tvärvetenskapliga strategier för undervisning, lärande och bedömning och hjälpa studenterna att utveckla en vidare förståelse, företagsanda och ett innovativt tänkande.

Rekommendation 11

Högskolan bör – med stöd från myndigheter och EU – stödja sina lärare så att de kan utveckla sin kompetens för nätundervisning och andra undervisnings- och lärandeformer som blivit möjliga tack vare IT och utnyttja ny teknik för att förbättra undervisningen och lärandet.

Rekommendation 12

Högskolan bör ha internationaliseringsstrategier som en del av sina övergripande uppdrag och funktioner. Viktiga inslag i den högre utbildningen i och utanför Europa bör vara en ökad rörlighet för studenter och personal, internationella inslag i kursplanerna, lärare med internationella erfarenheter som har tillräckliga kunskaper i engelska och ytterligare ett främmande språk och interkulturella färdigheter, kurser som ges över gränserna, internationella examina och internationella partnerskap.

Rekommendation 13

EU bör stödja dessa rekommendationer, särskilt genom att främja

innovativa undervisnings- och inlärningsmetoder och pedagogiska strategier,

metoder för vägledning, rådgivning och handledning,

bättre utformning av program, som tar hänsyn till den senaste forskningen om lärande,

lärarnas, utbildarnas och övrig personals professionalisering och utveckling,

rörlighets- och utbytesprogram för akademisk personal under längre perioder,

systematisk och regelbunden datainsamling om faktorer som påverkar undervisningen och lärandet.

Rekommendation 14

EU bör stödja inrättandet av en europeisk akademi för undervisning och lärande som leds av relevanta aktörer och inspireras av den goda praxis som beskrivs i denna rapport.

Rekommendation 15

Forskare som får stöd genom Marie Curie-åtgärderna och som vill satsa på en akademisk karriär bör få möjlighet att skaffa sig pedagogisk utbildning och uppmuntras att undervisa parallellt med sin forskning.

Rekommendation 16

EU:s länder och regioner uppmanas att i sina partnerskapsavtal inom strukturfonderna prioritera initiativ som stöder utvecklingen av pedagogiska färdigheter, program som tillgodoser samhällets och arbetsmarknadens behov och fördjupade partnerskap mellan högskolan, näringslivet och forskare.