Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESKs, majmöte i Bryssel.

Bild: EESK

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Maximera finansskattens positiva effekt på tillväxt

Att införa skatt i EU på finansiella transaktioner kan främja en framtida tillämpning i hela världen. Medlemsstaterna måste även ta ett större ansvar för FNs millenniemål. Det skriver Ellen Nygren ledamot i EESK från LO.

Under Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESKs, majmöte i Bryssel antogs ett yttrande om fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner. EESK välkomnar kommissionens förslag om att införa den första regionala skatten på finansiella transaktioner. Kommittén påminner om att den tidigare har rekommenderat att införa skatt på finansiella transaktioner på global nivå, men anser att ett införande på regional nivå kan utgöra ett ytterst viktigt tillfälle att främja en framtida tillämpning i hela världen.

EESK anser att det för att maximera skattens positiva effekt på den ekonomiska tillväxten är lämpligt att använda skatteintäkterna till att finansiera ett investeringsprogram på nationell och europeisk nivå som kan säkerställa ekonomisk återhämtning och skapa arbetstillfällen.

Ett annat yttrande gällde uppföljningen av FNs millenniemål och målen för hållbar utveckling; "Ett anständigt liv för alla: avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid".

I höst kommer FN att inleda förhandlingar om en universell definition av målen för hållbar utveckling, där kampen mot fattigdom, en hållbar produktion och konsumtion och bevarande av naturresurserna måste jämkas samman långsiktigt.

EESK stöder att kommissionen med sitt meddelande startar en debatt på europeisk nivå om nödvändigheten av att eftersträva konvergens mellan millenniemålen och målen för hållbar utveckling och att göra medlemsstaterna mer ansvarstagande.

Hållbarhetsmålen bör omsättas i EU-politik och nationella reformprogram. EESK rekommenderar att detta tas med i halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin. Millenniemålen behöver uppdateras och anpassas efter 2000-talets nya utmaningar och med hänsyn till de erfarenheter som gjorts.

Minst tre teman bör läggas till: tillgång till energi för alla, rätt till livsmedel och vatten samt grundläggande socialt skydd. Arbete under anständiga villkor ("decent work") och utveckling av jordbruk bör ges prioritet i kampen mot fattigdom.

Jämställdhet mellan kvinnor och män betonas av EESK. Icke-diskriminering är av avgörande betydelse för omvandlingen av våra samhällen i önskad riktning.

Avslutningsvis framhåller EESK att demokratisering och mänskliga rättigheter är centrala i övergången till inkluderande samhällen och hållbara ekonomier.